1.291 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 128, 129, 130   »
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Voor de toepassing van dit Verdrag: • a. wordt onder de term „investeringen" verstaan alle soorten vermogensbestanddelen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend: • i. roerende en onroerende zaken, alsmede andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen; • ii. rechten ontleend ... BWBV0001395
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Elke Verdragsluitende Partij bevordert, binnen het kader van haar wetten en voorschriften, de economische samenwerking door middel van de bescherming op haar grondgebied van investeringen van investeerders van de andere Verdragsluitende Partij. Met inachtneming van het recht van elke Verdragsluitende Partij de door haar wetten of vo... BWBV0001395
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Elke Verdragsluitende Partij waarborgt een eerlijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen van investeerders van de andere Verdragsluitende Partij en belemmert niet, door onredelijke of discriminatoire maatregelen, de werking, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de vervreemding daarvan do... BWBV0001395
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Met betrekking tot belastingen, heffingen, lasten en verminderingen en vrijstellingen van belasting kent iedere Verdragsluitende Partij aan investeerders van de andere Verdragsluitende Partij die zich op haar grondgebied met economische activiteiten bezighouden, een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke wordt toeg... BWBV0001395
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De Verdragsluitende Partijen waarborgen dat betalingen die verband houden met een investering kunnen worden overgemaakt. De overmakingen geschieden in vrij inwisselbare valuta, zonder beperking of vertraging. Deze overmakingen omvatten in het bijzonder, doch niet uitsluitend: • a. winsten, interesten, dividenden ... BWBV0001395
Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Geen der Verdragsluitende Partijen neemt maatregelen waardoor direct of indirect aan investeerders van de andere Verdragsluitende Partij hun investeringen worden ontnomen, tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • a. de maatregelen worden genomen in het algemeen belang en met inachtneming van een behoorlijke rechtsg... BWBV0001395
Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Aan investeerders van de ene Verdragsluitende Partij die verliezen lijden met betrekking tot hun investeringen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een nationale noodtoestand, opstand, oproer of ongeregeldheden, wordt door de laatstbedoelde Verdragsluitende... BWBV0001395
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Indien de investeringen van een investeerder van de ene Verdragsluitende Partij verzekerd zijn tegen niet-commerciële risico's of anderszins aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding ter zake van die investeringen krachtens een bij wet, voorschrift of overheidscontract ingesteld stelsel, wordt de subrogatie van de verze... BWBV0001395
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Met het oog op de beslechting van geschillen betreffende investeringen tussen een Verdragsluitende Partij en een investeerder van de andere Verdragsluitende Partij vindt overleg plaats tussen de betrokken partijen. • 2. Indien dit overleg niet binnen 3 maanden tot een oplossing leidt, kan de investeerder het gesc... BWBV0001395
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De bepalingen van dit Verdrag zijn, vanaf de datum waarop dit in werking treedt, ook van toepassing op investeringen die vóór die datum zijn gedaan. Het Verdrag is echter niet van toepassing op geschillen die vóór zijn inwerkingtreding zijn ontstaan. BWBV0001395
  1, 2, 3 ... 128, 129, 130   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie