19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. bestuursorgaan: • – de bestuurorganen van de openbare lichamen die het rechtstreeks aangaat; • – de Rijksvertegenwoordiger; • b. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; • c. bestuurlijke aangelegenheid: een a... BWBR0028154
Artikel 2, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 2 Een bestuursorgaan betracht bij de uitvoering van zijn taak openbaarheid en verstrekt hiertoe informatie. BWBR0028154
Artikel 3, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 3 • 1. Een ieder kan verzoeken om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuurorgaan of tot de onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame departementen, diensten, bureaus en instellingen. • 2. De verzoeker vermeldt de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij info... BWBR0028154
Artikel 4, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 4 Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander bestuurorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt het doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker. BWBR0028154
Artikel 5, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 5 • 1. De beslissing op een verzoek wordt genomen door of vanwege het bestuursorgaan. • 2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker medegedeeld. Ingeval van een mondeling verzoek vindt een dergelijke afwijzing schriftelijk en gemotiveerd plaats indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker word... BWBR0028154
Artikel 6, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 6 Het bestuursorgaan beslist op het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste drie weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. BWBR0028154
Artikel 7, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 7 • 1. Het bestuursorgaan verstrekt de met betrekking tot documenten verlangde informatie door: • a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken, • b. kennisneming van de inhoud toe te staan, • c. een schriftelijk uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of • d. mondeling of schriftelijk inlichtingen... BWBR0028154
Artikel 8, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 8 Het bestuursorgaan verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen. BWBR0028154
Artikel 9, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 9 • 1. Het bestuursorgaan draagt zorg voor het openbaar maken, zo mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen. • 2. De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen openbaar worden gemaakt... BWBR0028154
Artikel 11, Wet openbaarheid van bestuur BES     Artikel 11 • 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: • a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; • b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; • c. bedrijfs- en fabricagegegeven betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. • 2. Het ve... BWBR0028154
  1, 2   »