165 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel 1, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. [Vervallen]; • b. Onze Minister: Onze Minister van Defensie; • c. [Vervallen] • d. [vervallen;] • e. Kustwacht: de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; • f. kustwachtschip: een schip dat door de... BWBR0028160
Artikel 2, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 2 Tenzij anders is bepaald, zijn de bij of krachtens de Ambtenarenwet BES gestelde voorschriften van toepassing op de ambtenaar. BWBR0028160
Artikel 3, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 3 (Vervallen] BWBR0028160
Artikel 4, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 4 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan een aanstelling bijzondere eisen worden gesteld inzake: • a. leeftijd; • b. vooropleiding; • c. geestelijke en lichamelijke geschiktheid en bekwaamheid. BWBR0028160
Artikel 5, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 5 • 1. Niet in aanmerking voor een aanstelling als ambtenaar komt degene ten aanzien van wie moet worden betwijfeld of hij zijn plicht als ambtenaar onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen. • 2. Wanneer uit de gedragingen van een ambtenaar blijkt dat niet meer voldoende waarborg aanwezig is, dat hij zijn plicht als ambtenaar onder alle omstandigheden getrouw... BWBR0028160
Artikel 5a, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 5a • 1. Aan de geüniformeerd ambtenaar van de Kustwacht wordt door het bevoegd gezag eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de leeftijd van 55 jaren bereikt. • 2. In geval van ontslag als bedoeld in het voorgaande lid heeft de betrokkene recht op pensioen, tenzij hij ingevolge artikel 13 van de Pensioenwet ambtenaren BES reeds invaliditeitspensioen geni... BWBR0028160
Artikel 6, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 6 Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. werkzaamheden: activiteiten die voortvloeien uit de door de geüniformeerd ambtenaar vervulde functie, alsmede andere opgedragen activiteiten die om redenen van dienst dan wel in het algemeen belang noodzakelijk zijn; • b. arbeidsduur: de tijdsduur, uitgedrukt in een aanta... BWBR0028160
Artikel 7, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 7 • 1. De artikelen 25 en 37 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op de geüniformeerd ambtenaar. • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden, met betrekking tot de geüniformeerd ambtenaar, met inachtneming van het bepaalde in deze paragraaf, regels gesteld ten aanzien van de diens... BWBR0028160
Artikel 8, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 8 • 1. Indien door de uitoefening van de ambtenaar van diens vrijheid van meningsuiting en diens recht van vereniging en vergadering de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze verband houdt met zijn functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, onthoudt de ambtenaar zich daarvan. • 2. Tenzij een politieke... BWBR0028160
Artikel 9, Wet rechtspositie Kustwacht BES     Artikel 9 • 1. De ambtenaar is verplicht zich tijdens het verblijf in een gebouw, luchtvaartuig of voertuig alsmede op een vaartuig of terrein dat in gebruik is bij of ten behoeve van de Kustwacht of dat de ambtenaar tot verblijf of gebruik dient bij de vervulling van de dienst, te onderwerpen aan een in het belang van de dienst, overeenkomstig door Onze Minister gegeven richtlijnen, ge... BWBR0028160
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »