443 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: • a. Kamer: kamer van koophandel en nijverheid als bedoeld in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES; • b. Secretaris: de secretaris van de betreffende kamer van koophandel en nijverheid; • c. eigen vermogen: het op het ogenblik van aangifte volgens de balans van h... BWBR0028503
Artikel 2, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 2 • 1. Er is een handelsregister, waarin ondernemingen en rechtspersonen worden ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in deze wet. • 2. Het handelsregister wordt gehouden door de Kamers. De Secretaris is belast met het beheer van het handelsregister en de in verband daarmee ontvangen gelden. BWBR0028503
Artikel 3, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 3 • 1. In het handelsregister worden de ondernemingen ingeschreven die in het openbaar lichaam zijn gevestigd, of in het openbaar lichaam een nevenvestiging hebben. • 2. Behoort de onderneming toe aan een natuurlijke persoon, of is een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap aangegaan, dan worden tevens de gegevens daarvan ingeschreven. • 3. Aan ... BWBR0028503
Artikel 4, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 4 • 1. In het handelsregister worden tevens ingeschreven naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen, stichtingen particulier fonds en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. • 2. Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen in het handelsregister worden ingeschreven. BWBR0028503
Artikel 5, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 5 • 1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort of, indien het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder der bestuurders van de rechtspersoon. • 2. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister van een rechtspersoon en deponering van ... BWBR0028503
Artikel 6, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 6 • 1. Tot inschrijving van een in het openbaar lichaam gevestigde onderneming of nevenvestiging is bevoegd de Kamer binnen welker gebied de onderneming haar hoofdvestiging respectievelijk hoofdnederzetting heeft. • 2. Tot inschrijving van een in het openbaar lichaam gevestigde rechtspersoon is bevoegd de Kamer binnen welker gebied de rechtspersoon volgens zijn statuten z... BWBR0028503
Artikel 7, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 7 • 1. De tot opgaaf verplichte personen doen, met inachtneming van het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde, de opgaven die de Kamer nodig heeft om ervoor te zorgen dat de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur en andere wettelijke bepalingen aangewezen gegevens te allen tijde juist en volledig in het handelsregister ingeschreven zijn. • ... BWBR0028503
Artikel 8, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 8 • 1. De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming wordt gedaan binnen één week na aanvang van de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten. • 2. De andere voorgeschreven opgaven worden gedaan uiterlijk één week na het plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot de opgave ontstaat, voor zover bij of krachtens algemene maatregel va... BWBR0028503
Artikel 9, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 9 • 1. De Kamer is ambtshalve bevoegd tot het inschrijven van een wijziging van een gegeven betreffende een onderneming of rechtspersoon, indien die wijziging reeds elders in het door haarzelf gehouden register is ingeschreven. • 2. Bij een inschrijving als bedoeld in het eerste lid vermeldt de Kamer zo mogelijk de dag waarop de wijziging is ingegaan. • 3. De Kamer... BWBR0028503
Artikel 10, Handelsregisterwet 2009 BES     Artikel 10 • 1. Indien uit het bevolkingsregister blijkt dat degene aan wie een onderneming toebehoort of een andere in verband met de onderneming of rechtspersoon in het register ingeschreven persoon is overleden, is de Kamer ambtshalve bevoegd dit feit in het register in te schrijven. • 2. Artikel 9, tweede en derde lid , is op de inschrijving, bedoeld in het eerste lid, van o... BWBR0028503
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »