1.100 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 108, 109, 110   »
Artikel 1, Wet geldstelsel BES     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Bank: De Nederlandsche Bank N.V.; • b. dollar: de gelijknamige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika; • c. dollarbiljetten en dollarmunten: als wettig betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika in omloop zijnde bankbiljetten en munten; • d. openbare lichamen: de openba... BWBR0028551
Artikel 2, Wet geldstelsel BES     Artikel 2 • 1. De munteenheid van de openbare lichamen is de dollar. De rekeneenheid is één dollar; de dollar is verdeeld in honderd centen. • 2. Bij in cijfers aangegeven bedragen kan de dollar worden aangeduid met de letters «USD» of het symbool «$», geplaatst voor het bedrag. BWBR0028551
Artikel 3, Wet geldstelsel BES     Artikel 3 Bankbiljetten en munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel in de openbare lichamen zijn: • a. dollarmunten met een nominale waarde van ten hoogste USD 1; • b. dollarbiljetten met een nominale waarde van ten hoogste USD 100. BWBR0028551
Artikel 4, Wet geldstelsel BES     Artikel 4 • 1. De Bank heeft tot taak het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer in de openbare lichamen. De goede werking van het betalingsverkeer omvat mede de geldomloop van de in artikel 3 bedoelde dollarbiljetten en dollarmunten. • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde ... BWBR0028551
Artikel 5, Wet geldstelsel BES     Artikel 5 • 1. Niemand is verplicht om voor één betaling meer dan vijftig dollarmunten te aanvaarden. • 2. De Bank kan in de openbare lichamen kantoren aanwijzen waar, met inachtneming van daartoe door de Bank gestelde regels, dollarmunten kunnen worden verwisseld voor dollarbiljetten. BWBR0028551
Artikel 6, Wet geldstelsel BES     Artikel 6 • 1. Niemand is verplicht om valse of vervalste dollarbiljetten of dollarmunten aan te nemen. • 2. Ondernemingen of instellingen die in de openbare lichamen het bedrijf van kredietinstelling uitoefenen of in de uitoefening van een ander bedrijf deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van dollarbiljetten of dollarmunten, zijn verplicht alle door hen o... BWBR0028551
Artikel 7, Wet geldstelsel BES     Artikel 7 • 1. Niemand is verplicht om geschonden dollarbiljetten of dollarmunten aan te nemen. • 2. Onder geschonden dollarbiljetten en dollarmunten worden niet verstaan kennelijk in het gebruik gekreukte, vervuilde of beschadigde dollarbiljetten waarvan de volledige opdruk nog duidelijk te onderscheiden is, en dollarmunten die uitsluitend door slijtage in gewicht zijn verminder... BWBR0028551
Artikel 8, Wet geldstelsel BES     Artikel 8 De omrekenkoers voor de overgang van de Nederlands-Antilliaanse gulden naar de dollar is: NAf. 1,790 = USD 1,00. BWBR0028551
Artikel 9, Wet geldstelsel BES     Artikel 9 • 1. Alle bij een onderneming of instelling die in de openbare lichamen het bedrijf van kredietinstelling uitoefent aangehouden tegoeden, in de vorm van giraal geld of anderszins, luiden met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in dollars, overeenkomstig de in artikel 8 vastgestelde omrekenkoers. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op teg... BWBR0028551
Artikel 10, Wet geldstelsel BES     Artikel 10 • 1. Na de inwerkingtreding van deze wet gelden verwijzingen naar Nederlands-Antilliaanse guldens, opgenomen in bestaande rechtsinstrumenten, als verwijzingen naar de dollar, overeenkomstig de in artikel 8 vastgestelde omrekenkoers. • 2. Onder bestaande rechtsinstrumenten als bedoeld in het eerste lid worden, voor zover op die instrumenten het recht van de openbare... BWBR0028551
  1, 2, 3 ... 108, 109, 110   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd