241 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1, Luchtvaartwet BES     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen; • b. luchtvaartuigen: toestellen, die in de dampkring kunnen worden gehouden tengevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, met inbegrip of met uitzondering van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen toestelle... BWBR0028549
Artikel 2, Luchtvaartwet BES     Artikel 2 Een luchtvaartmaatschappij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat: • a. de door haar geëxploiteerde luchtvaartuigen in een zodanige staat zijn, dat daarmee veilig gevlogen en vervoerd kan worden; • b. het boordpersoneel van de door haar geëxploiteerde luchtvaartuigen over voldoende, kennis, bedrevenheid en ervaring beschikt. BWBR0028549
Artikel 3, Luchtvaartwet BES     Artikel 3 Het is verboden op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dan wel luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen dat daardoor personen of zaken in gevaar gebracht worden of kunnen worden. BWBR0028549
Artikel 4 t/m 7, Luchtvaartwet BES     Artikel 4 t/m 7 [vervallen] BWBR0028549
Artikel 8, Luchtvaartwet BES     Artikel 8 • 1. Voor zover bij internationale overeenkomst niet anders is bepaald mag het beroepsvervoer met luchtvaartuigen binnen, naar of uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of met een binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba gelegen punt als tussenstation, slechts geschieden door luchtvaartmaatschappijen aan wie daartoe bij algemene maatregel ... BWBR0028549
Artikel 9, Luchtvaartwet BES     Artikel 9 Het is verboden beroepsvervoer te verrichten indien degene die dat vervoer verricht, niet te allen tijde volgens goed koopmansgebruik rechtsgeldig verzekerd is tegen schade waarvoor hij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, met inbegrip van de risico’s voor de uit te voeren operaties. In ieder geval dient degene die dit vervoer verricht verzekerd te zijn tegen de burgerrechtel... BWBR0028549
Artikel 11, Luchtvaartwet BES     Artikel 11 • 1. Door de Minister kan uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf of de eigen onderneming vergunning worden verleend voor het niet tegen vergoeding vervoeren van bedrijfswerknemers en bedrijfsgoederen. • 2. Een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is een rechtspersoon opgericht volgens het Burgerlijk Wetboek BES , waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de op... BWBR0028549
Artikel 12, Luchtvaartwet BES     Artikel 12 • 1. Het is verboden met een luchtvaartuig particulier vervoer te verrichten, wanneer de houder of de gezagvoerder van het betrokken luchtvaartuig niet aannemelijk kan maken, dat het betreffende vervoer niet als beroepsvervoer, eigen vervoer, luchtwerk, of de activiteit beoogd door artikel 14 kan worden aangemerkt. • 2. Het is verboden particulier vervoer te verric... BWBR0028549
Artikel 13, Luchtvaartwet BES     Artikel 13 • 1. Door de Minister kan ten behoeve van het verrichten van luchtwerk vergunning worden verleend. • 2. In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient zij een rechtspersoon te zijn, opgericht volgens het Burgerlijk Wetboek BES , waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alwaa... BWBR0028549
Artikel 14, Luchtvaartwet BES     Artikel 14 • 1. Door de Minister kan ten behoeve van het verrichten van een bijzondere activiteit in de lucht welke hetzij als een vervoersvlucht hetzij als een niet-vervoersvlucht is aan te merken doch van commerciële aard is, vergunning worden verleend. • 2. In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient zij een rechtspersoon te zijn, op... BWBR0028549
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »