2.238 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 222, 223, 224   »
Artikel 1, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 1 Hij, die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba bevoegd is tot het geven van middelbaar onderwijs in één of meer andere talen dan de Nederlandse, wordt op zijn schriftelijk gedaan verzoek, na overlegging van: • a. zijn geboorteakte; • b. de betrokken akte(n) van bekwaamheid; • c. een verklaring omtrent het gedrag; door Onze Minister als vertaler... BWBR0028198
Artikel 2, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 2 Degene die in het Europese deel van Nederland is beëdigd als vertaler wordt na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek door Onze Minister als vertaler in de talen waarvoor hij is beëdigd toegelaten. BWBR0028198
Artikel 3, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 3 Na overlegging van de stukken, bedoeld in artikel 1, onder a en c , zomede van een getuigschrift als bedoeld in artikel 4 worden anderen dan de in de artikelen 1 en 2 genoemden op hun schriftelijk gedaan verzoek door Onze Minister toegelaten als vertaler in de talen waarin zij voldoende bekwaam zijn. BWBR0028198
Artikel 4, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 4 • 1. Een getuigschrift, dat hij voldoende blijken van bekwaamheid heeft gegeven om voor de daarbij te vermelden vreemde taal als vertaler uit en in de Nederlandse taal op te treden, wordt uitgereikt aan ieder die voldaan heeft aan het schriftelijk en mondeling examen, hem afgenomen door de Inspecteur van het Onderwijs en twee door deze aan te wijzen leden van de examen-commiss... BWBR0028198
Artikel 5, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 5 Doctoren in de rechtsgeleerdheid of meesters in de rechten, geen lid van de rechterlijke macht zijnde, notarissen, advocaten en meerderjarigen in het bezit van een akte van bekwaamheid als onderwijzer 3de klasse zijnde personen, alsmede personen, die toegelaten zijn als beëedigd vertaler in één of meer andere talen dan de Nederlandse en tevens, ter beoordeling van Onze Minister, he... BWBR0028198
Artikel 6, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 6 Het gemis of de onmogelijkheid van overlegging eener geboorteakte kan worden verholpen door een akte van bekendheid door een openbaar ambtenaar afgegeven, of door andere zelfs buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgemaakte stukken, waaruit de noodige gegevens ter zake kunnen worden geput. BWBR0028198
Artikel 7, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 7 Een toelating als in de voorgaande artikelen bedoeld, gevolgd door een eed of belofte als hierna te melden, geeft de bevoegdheid om in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als beëedigd vertaler op te treden voor de taal of talen in de toelating vermeld. BWBR0028198
Artikel 8, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 8 • 1. Onverminderd het in de voorgaande artikelen bepaalde wordt een toelating als daarin bedoeld, door Onze Minister slechts geweigerd na onherroepelijke veroordeling van de betrokken persoon wegens een misdrijf waarbij voorlopige hechtenis is toegelaten, of op gronden aan de openbare orde ontleend. • 2. Een toelating kan door Onze Minister na onherroepelijke veroordeli... BWBR0028198
Artikel 9, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 9 Op vertoon van de in de voorgaande artikelen bedoelde toelating en na nederlegging van zijne handteekening en paraaf ter Griffie van na te noemen gerecht, legt de betrokken persoon bij de rechter van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, St. Eustatius en Saba de eed, of – indien hij tot geen erkende godsdienstige gezindte behoort – de belofte af, dat hij zijn plichten als vert... BWBR0028198
Artikel 10, Wet beëdigde vertalers BES     Artikel 10 De legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler op door hem als zodanig uitgegeven stukken geschiedt indien dit is vereist of door belanghebbenden wordt verlangd, door de rechter van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BWBR0028198
  1, 2, 3 ... 222, 223, 224   »