493 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »
Artikel 1, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze wet en van de naar aanleiding daarvan uitgevaardigde besluiten wordt verstaan onder: • a. alle werkzaamheden verbonden aan: het brengen van goederen in een zeeschip; het, in rechtstreeksch verband daarmede, verwerken der in het schip te brengen goederen op de kade, in zich aldaar bevindende pakhuizen of opslagplaatsen of in het vaartuig ... BWBR0028169
Artikel 2, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 2 • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven, welke gelden voor stuwadoorsbedrijven, ten aanzien van: • a. de veiligheid in verband met de te verrichten werkzaamheden, het vervoer in het bedrijf der havenarbeiders van en naar de plaatsen waar die werkzaamheden verricht worden inbegrepen; • b. het voorkomen van ongevalle... BWBR0028169
Artikel 3, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 3 • 1. De beslissing omtrent het wel of niet dan wel slechts gedeeltelijk voldaan hebben aan een voorschrift bij en krachtens deze wet gegeven, berust bij Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de daartoe door hem aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 2, eerste lid . • 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de daartoe door hem aange... BWBR0028169
Artikel 4, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 4 [vervallen] BWBR0028169
Artikel 5, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 5 • 1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de eerste categorie wordt gestraft het Hoofd (de Hoofden) of de Bestuurder(s) van een stuwadoorsonderneming die een bij of krachtens deze wet gegeven voorschrift overtreedt. Geen strafvervolging wordt ingesteld en geen straf uitgesproken tegen het Hoofd (de Hoofden) of de Bestuurder(s), buiten wiens toedoen het fe... BWBR0028169
Artikel 6, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 6 • 1. Met het opsporen der feiten, strafbaar gesteld in artikel 5 , zijn, behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering BES aangewezen personen, belast de daartoe door Onze Minister van Justitie aan te wijzen ambtenaren. • 2. De in het vorig lid bedoelde opsporingsambtenaren hebben toegang tot alle schepen en werven, waarop deze wet en de daarop beru... BWBR0028169
Artikel 7, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 7 Deze wet wordt aangehaald als: Stuwadoorswet 1946 BES. BWBR0028169
Artikel 8, Stuwadoorswet 1946 BES     Artikel 8 Deze landsverordening treedt in werking op een nader door den Gouverneur te bepalen datum. BWBR0028169
Artikel 1, Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES     Artikel 1 • 1. Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers, of een of meer werknemersverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, en een of meer werknemersverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen. •... BWBR0028172
Artikel 2, Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES     Artikel 2 Een vereniging van werkgevers of van werknemers is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien de statuten der vereniging deze bevoegdheid met name noemen. BWBR0028172
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »