4.554 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 454, 455, 456   »
Artikel 1, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 1 Voor de toepassing van deze wet worden verstaan onder: BWBR0028254
Artikel 2, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 2 • 1. De wettelijke aansprakelijkheid waartoe een motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, moet zijn gedekt door een verzekeringsovereenkomst welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen beantwoordt, indien dat motorrijtuig zich op de weg bevindt, of indien het daarbuiten deelneemt aan het verkeer op een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voo... BWBR0028254
Artikel 3, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 3 • 1. De verzekering moet de wettelijke aansprakelijkheid dekken van ieder bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die daarmede worden vervoerd. • 2. De verzekering moet in elk geval de schade omvatten, welke wordt toegebracht door in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voorgevallen feiten. Hierin is begrepen d... BWBR0028254
Artikel 4, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 4 • 1. De verzekering behoeft niet te dekken de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan: • a. de verzekeringnemer, alsmede de bezitter, de houder en de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt; • b. de echtgenoten van de hierboven bedoelde personen, alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte linie, mits dezen bij hen inwonen en door h... BWBR0028254
Artikel 5, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 5 • 1. Indien de overeenkomst een beding inhoudt dat de verzekerde persoonlijk voor een deel in de vergoeding van de schade zal bijdragen, blijft de verzekeraar niettemin jegens de benadeelde gehouden tot betaling van de schadeloosstelling die krachtens de overeenkomst ten laste van de verzekerde blijft. • 2. De verzekeraar kan echter tegenover een benadeelde beroep doen ... BWBR0028254
Artikel 6, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 6 • 1. De benadeelde heeft jegens de verzekeraar door wie de aansprakelijkheid volgens deze wet is gedekt, een eigen recht op schadevergoeding. Het tenietgaan van zijn schuld aan de verzekerde bevrijdt de verzekeraar niet jegens de benadeelde, tenzij deze is schadeloosgesteld. Indien de benadeelde, als beledigde partij in een strafgeding tegen de aansprakelijke persoon, zijn vor... BWBR0028254
Artikel 7, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 7 De verzekerden moeten van ieder ongeval waarvan zij kennis dragen, mededeling doen aan de verzekeraar, indien bij dat ongeval het verzekerde motorrijtuig is betrokken en er schade is ontstaan tot welker dekking door verzekering deze wet verplicht. De verzekeringnemer moet aan de verzekeraar alle door de verzekeringsovereenkomst voorgeschreven inlichtingen en bescheiden verschaffen. De... BWBR0028254
Artikel 8, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 8 • 1. Aan een vonnis gewezen in een geschil ter zake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade, komt tegenover de verzekeraar, de verzekerde of de benadeelde gezag van gewijsde toe, indien zij in het geding de positie van een procespartij hebben gehad. • 2. Voorts kan het vonnis dat is gewezen in een geschil tussen de benadeelde en de verzekerde, worden tegengeworpen... BWBR0028254
Artikel 9, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 9 • 1. Iedere uit deze wet voortvloeiende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ontstaan van het feit waaruit de schade is ontstaan. • 2. Handelingen die de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen een verzekerde stuiten, stuiten tevens de verjaring van de rechtsvordering... BWBR0028254
Artikel 10, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES     Artikel 10 • 1. Geen uit de wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende nietigheid, verweer of verval kan door een verzekeraar aan een benadeelde worden tegengeworpen. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet met betrekking tot het bedrag, waarmede het van de verzekeraar gevorderde de krachtens artikel 14 vastgestelde som of... BWBR0028254
  1, 2, 3 ... 454, 455, 456   »