140 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »
Artikel 1, Veiligheidswet BES     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0028586
Artikel 2, Veiligheidswet BES     Artikel 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Ministers worden nadere regels gesteld over de inrichting en organisatie van het politiekorps, waarbij in ieder geval wordt voorzien in de taakgebieden, genoemd in artikel 7, tweede lid, onder a tot en met d, van de rijkswet , alsmede in een meldkamerfunctie ten behoeve van de politietaak. BWBR0028586
Artikel 3, Veiligheidswet BES     Artikel 3 Zij die op grond van artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering BES en de buitengewone agenten van politie die tot opsporing van strafbare feiten bevoegd zijn, werken samen met de politie. BWBR0028586
Artikel 4, Veiligheidswet BES     Artikel 4 Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Ministers worden regels gesteld over de taken die kunnen worden uitgevoerd door ambtenaren als bedoeld in artikel 3, onder c, van de rijkswet . BWBR0028586
Artikel 5, Veiligheidswet BES     Artikel 5 • 1. Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende politietaken opgedragen: • a. het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen; • b. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse en andere strijdkrachten en ten... BWBR0028586
Artikel 6, Veiligheidswet BES     Artikel 6 • 1. Behoeft de gezaghebber bij de handhaving van de openbare orde bijstand van een onderdeel van de krijgsmacht, dan richt hij een verzoek daartoe aan de Rijksvertegenwoordiger. De Rijksvertegenwoordiger richt zich met het verzoek tot Onze Minister van Defensie. • 2. Onze Minister van Defensie verleent, na overleg met Onze Minister en, indien het mede betrekking heeft ... BWBR0028586
Artikel 7, Veiligheidswet BES     Artikel 7 • 1. Behoeft de procureur-generaal voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel voor het verrichten van taken ten dienste van de justitie bijstand van een onderdeel van de krijgsmacht, dan richt hij door tussenkomst van de Rijksvertegenwoordiger een verzoek daartoe aan Onze Minister van Defensie. • 2. Onze Minister van Defensie verleent, na overleg met ... BWBR0028586
Artikel 8, Veiligheidswet BES     Artikel 8 • 1. Voor zover de Koninklijke marechaussee optreedt ter handhaving van de openbare orde staat zij onder gezag van de gezaghebber. Voor zover de Koninklijke marechaussee optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel taken verricht ten dienste van de justitie, staat zij onder gezag van de procureur-generaal, tenzij in enige wet anders is bepaald. Het hoofd ... BWBR0028586
Artikel 9, Veiligheidswet BES     Artikel 9 • 1. In bijzondere gevallen kan door het politiekorps bijstand worden verleend aan de Koninklijke marechaussee met inachtneming van het tweede en derde lid. • 2. Behoeft de Koninklijke marechaussee bijstand van het politiekorps voor de handhaving van de openbare orde, dan richt Onze Minister van Defensie op aanvraag van de gezaghebber een verzoek daartoe door tussenkoms... BWBR0028586
Artikel 10, Veiligheidswet BES     Artikel 10 • 1. Onze Ministers gezamenlijk kunnen objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking en beveiliging door de politie noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat of de betrekkingen van Nederland met andere mogendheden, dan wel met het oog op zwaarwegende belangen van de samenleving. • 2. De gezaghebber draagt zorg voor de uitvoering van een besluit als... BWBR0028586
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd