209 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »
Artikel 1, Wet drinkwater BES     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. afzonderlijke watervoorziening: een voorziening ter zake van drinkwater dat niet afkomstig is van een openbare of een interne watervoorziening dan wel geleverd wordt in het kader van een commerciële - of openbare activiteit; • b. drinkwater: alle voor menselijke consumptie bestemd w... BWBR0028180
Artikel 2, Wet drinkwater BES     Artikel 2 Deze wet is van toepassing op drinkwater ongeacht de herkomst ervan en ongeacht of het water wordt geleverd via een openbaar of intern leidingnet dan wel afkomstig is van een afzonderlijke watervoorziening, uit een tankschip of uit een tankauto. BWBR0028180
Artikel 3, Wet drinkwater BES     Artikel 3 Deze wet is niet van toepassing op drinkwater dat is verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal. BWBR0028180
Artikel 4, Wet drinkwater BES     Artikel 4 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan, gehoord de inspecteur, op verzoek van het bestuurscollege van de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen geheel of gedeeltelijk worden uitgezonderd drinkwater: • a. dat afkomstig is van een afzonderlijke watervoorziening die gemiddeld minder dan 10m 3 water per dag levert of waarvan minder dan 50 perso... BWBR0028180
Artikel 5, Wet drinkwater BES     Artikel 5 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, gehoord de inspecteur, deze wet en de daarop berustende bepalingen mede geheel of gedeeltelijk van toepassing worden verklaard op eigenaren of beheerders van een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet waarop direct of indirect tappunten als bedoeld in het tweede lid, zijn aangesloten, voor zover die tappunten a... BWBR0028180
Artikel 6, Wet drinkwater BES     Artikel 6 Met de zorg voor het tot stand brengen en instandhouden van een deugdelijke en duurzame voorziening van drinkwater voor alle inwoners van een eilandgebied en dat voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels is belast het bestuurscollege van het desbetreffende eilandgebied. BWBR0028180
Artikel 7, Wet drinkwater BES     Artikel 7 Onze Minister kan op verzoek van een bestuurscollege in het belang van de volksgezondheid geheel of gedeeltelijk voorzien in faciliteiten, middelen en bijstand die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet en de daaruit voortvloeiende regelgeving in het desbetreffende eilandgebied. BWBR0028180
Artikel 8, Wet drinkwater BES     Artikel 8 • 1. Ter zake van beslissingen drinkwater betreffende die het belang van de volksgezondheid raken raadplegen Onze Minister en het bestuurscollege alsmede de producenten en distributeurs van drinkwater tenminste de inspecteur. • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, raadplegen het bestuurscollege alsmede de producenten en distributeurs van drinkwater tevens de ... BWBR0028180
Artikel 9, Wet drinkwater BES     Artikel 9 • 1. Het is in het belang van de volksgezondheid verboden in een eilandgebied drinkwater te produceren of te distribueren zonder daartoe strekkende concessie of vergunning van, dan wel overeenkomst met, het bestuurscollege van dat eilandgebied. • 2. Een concessie of een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend en een overeenkomst als bedoeld in da... BWBR0028180
Artikel 10, Wet drinkwater BES     Artikel 10 • 1. Aan een concessie of een vergunning worden voorwaarden verbonden. Een concessie of een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. • 2. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden of beperkingen hebben ten minste betrekking op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde eisen ter zake van: • a. de kwaliteit van het drinkwater; • b. de b... BWBR0028180
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »