2.066 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 205, 206, 207   »
Artikel 1, Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES     Artikel 1 De volgende ministeriële regelingen worden goedgekeurd: • a. de Regeling wijziging IBES-lijst; • b. de Aanpassingsregeling BES-wetten; • c. de Tweede aanpassingsregeling BES-wetten; • d. de Regeling internationale kinderontvoering BES; • e. de Regeling interlandelijke adoptie BES ; • f. de Regeling internationale kinderbescherming BE... BWBR0030263
Artikel 2, Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES     Artikel 2 Deze wet wordt aangehaald als: Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES. BWBR0030263
Artikel 3, Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES     Artikel 3 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0030263
Artikel 1, Wet geldstelsel BES     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Bank: De Nederlandsche Bank N.V.; • b. dollar: de gelijknamige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika; • c. dollarbiljetten en dollarmunten: als wettig betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika in omloop zijnde bankbiljetten en munten; • d. openbare lichamen: de openba... BWBR0028551
Artikel 2, Wet geldstelsel BES     Artikel 2 • 1. De munteenheid van de openbare lichamen is de dollar. De rekeneenheid is één dollar; de dollar is verdeeld in honderd centen. • 2. Bij in cijfers aangegeven bedragen kan de dollar worden aangeduid met de letters «USD» of het symbool «$», geplaatst voor het bedrag. BWBR0028551
Artikel 3, Wet geldstelsel BES     Artikel 3 Bankbiljetten en munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel in de openbare lichamen zijn: • a. dollarmunten met een nominale waarde van ten hoogste USD 1; • b. dollarbiljetten met een nominale waarde van ten hoogste USD 100. BWBR0028551
Artikel 4, Wet geldstelsel BES     Artikel 4 • 1. De Bank heeft tot taak het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer in de openbare lichamen. De goede werking van het betalingsverkeer omvat mede de geldomloop van de in artikel 3 bedoelde dollarbiljetten en dollarmunten. • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde ... BWBR0028551
Artikel 5, Wet geldstelsel BES     Artikel 5 • 1. Niemand is verplicht om voor één betaling meer dan vijftig dollarmunten te aanvaarden. • 2. De Bank kan in de openbare lichamen kantoren aanwijzen waar, met inachtneming van daartoe door de Bank gestelde regels, dollarmunten kunnen worden verwisseld voor dollarbiljetten. BWBR0028551
Artikel 6, Wet geldstelsel BES     Artikel 6 • 1. Niemand is verplicht om valse of vervalste dollarbiljetten of dollarmunten aan te nemen. • 2. Ondernemingen of instellingen die in de openbare lichamen het bedrijf van kredietinstelling uitoefenen of in de uitoefening van een ander bedrijf deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van dollarbiljetten of dollarmunten, zijn verplicht alle door hen o... BWBR0028551
Artikel 7, Wet geldstelsel BES     Artikel 7 • 1. Niemand is verplicht om geschonden dollarbiljetten of dollarmunten aan te nemen. • 2. Onder geschonden dollarbiljetten en dollarmunten worden niet verstaan kennelijk in het gebruik gekreukte, vervuilde of beschadigde dollarbiljetten waarvan de volledige opdruk nog duidelijk te onderscheiden is, en dollarmunten die uitsluitend door slijtage in gewicht zijn verminder... BWBR0028551
  1, 2, 3 ... 205, 206, 207   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd