445 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 1 • 1. Onverminderd de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kunnen, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de artikelen 9 tot en met 14 gezamenlijk of afzonderlijk in werking worden gesteld. • 2. Wanneer het in het eerste... BWBR0007983
Artikel 2, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 2 Zo spoedig mogelijk na het moment waarop bepalingen uit hoofdstuk II buiten werking zijn gesteld, dan wel het moment waarop de werking van deze bepalingen van rechtswege is geëindigd, wordt van Onzentwege aan de beide Kamers der Staten-Generaal mededeling gedaan van hetgeen is verricht ingevolge de bevoegdheden die in die bepalingen zijn gegeven. BWBR0007983
Artikel 3, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 3 De bevoegdheden die in hoofdstuk II van deze wet worden toegekend aan Onze Minister van Defensie dan wel in geval van de beperkte of de algemene noodtoestand aan het militair gezag, worden slechts uitgeoefend voor zover zulks naar het oordeel van Onze Minister van Defensie dan wel van het militair gezag geboden is ter uitvoering van de militaire taak ter handhaving van de uitwendi... BWBR0007983
Artikel 4, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 4 • 1. De bevoegdheden, die deze wet aan het militair gezag toekent, worden uitgeoefend door militaire autoriteiten, die door Onze Minister van Defensie als militaire gezagsdragers worden aangewezen. • 2. Bij die aanwijzing wordt tevens geregeld de hiërarchische verhouding van de militaire gezagsdragers met betrekking tot de uitoefening van die bevoegdheden. • 3. ... BWBR0007983
Artikel 5, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 5 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister-President, wordt een instructie voor het militair gezag vastgesteld. • 2. Onze Minister van Defensie is bevoegd aanwijzingen te geven ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde instructie. BWBR0007983
Artikel 6, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 6 Onder maatregel wordt in deze wet begrepen een voorschrift, een beslissing, alsmede de buitenwerkingstelling van een zodanige maatregel of een daarin aangebrachte wijziging. BWBR0007983
Artikel 7, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 7 • 1. Onze Minister van Defensie dan wel het militair gezag pleegt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, bedoeld in hoofdstuk II van deze wet, tevoren voor zover mogelijk overleg met de organen van burgerlijk gezag. • 2. Verordeningen, op grond van deze wet door Onze Minister van Defensie dan wel het militair gezag gegeven, bepalen het tijdstip waarop zij in werk... BWBR0007983
Artikel 8, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 8 • 1. De militair is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van de buitengewone bevoegdheden uit hoofdstuk II van deze wet geweld te gebruiken wanneer het daarmede beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. • 2. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een w... BWBR0007983
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Oorlogswet voor Nederland     Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister van Defensie dan wel in geval van de beperkte of de algemene noodtoestand het militair gezag, is bevoegd, indien kennis daarvan naar zijn oordeel voor de uitoefening van de in dit hoofdstuk gegeven bevoegdheden noodzakelijk is, van een ieder inlichtingen te verlangen en inzage te vorderen van bescheide... BWBR0007983
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Oorlogswet voor Nederland     Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Onze Minister van Defensie dan wel in geval van de beperkte of de algemene noodtoestand het militair gezag, is bevoegd de toegang tot of het gebruik van bepaalde gebouwen, verblijfplaatsen of terreinen voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur te beperken of geheel te verbieden. BWBR0007983
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »