3.220 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 320, 321, 322   »
ARTIKEL IA, Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)     ARTIKEL IA [Wijzigt de Telecommunicatiewet.] BWBR0010309
ARTIKEL III, Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)     ARTIKEL III [Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.] BWBR0010309
ARTIKEL IV, Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)     ARTIKEL IV • 1. De Stichting tot beheer van de aandelen van de naamloze vennootschap Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. houdt van rechtswege op te bestaan met ingang van de dag na de datum van inwerkingtreding van deze wet. Het bestuur doet daarvan opgaaf aan de registers waar de stichting is ingeschreven. • 2. Het vermogen van de stichting gaat onder algemene titel over op ... BWBR0010309
ARTIKEL V, Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)     ARTIKEL V Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0010309
ARTIKEL V, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassingen in systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld)     ARTIKEL V • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II , dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2000, met dien verstande dat de bepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals die door dat artikel worden gewijzigd voor de eers... BWBR0010384
ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS , Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)     WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS [Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.] BWBR0010385
  1, 2, 3 ... 320, 321, 322   »