3.073 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 306, 307, 308   »
Artikel 1, Wet houdende machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector     Artikel 1 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gemachtigd mede te werken aan de oprichting van een Stichting Waarborgfonds voor de zorgsector door: • a. een initiële storting aan die Stichting te doen; • b. de positie van achterborg te bekleden door aan die Stichting op een bij overeenkomst bepaalde wijze en tot bedragen als in die overeenkomst bepaald rentel... BWBR0010366
Artikel 2, Wet houdende machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector     Artikel 2 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0010366
Artikel III, Wijzigingswet Warenwet (invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld)     Artikel III Ten aanzien van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet , die een economisch delict opleveren en die begaan zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 32b van de Warenwet , blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van toepassing. BWBR0010842
Artikel V, Wijzigingswet Warenwet (invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld)     Artikel V Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010842
Artikel I, Wijzigingswet Wet op de geneesmiddelenvoorziening     Artikel I [Wijzigt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.] BWBR0011145
Artikel II, Wijzigingswet Wet op de geneesmiddelenvoorziening     Artikel II Na de inwerkingtreding van deze wet berust de Beschikking van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 juli 1963, gepubliceerd in de Staatscourant van 15 juli 1963, nr. 48, op artikel 13, tweede lid, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening , zoals die na de inwerkingtreding van deze wet komt te luiden. BWBR0011145
Artikel III, Wijzigingswet Wet op de geneesmiddelenvoorziening     Artikel III Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. BWBR0011145
  1, 2, 3 ... 306, 307, 308   »