401 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »
ARTIKEL II, Wijzigingswet bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage     ARTIKEL II Indien voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 7.2 of 7.4 , • a. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 is ingediend of door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.8d, vierde lid , van een beslissing mededeling is gedaan, of • b. mededeling is gedaan van een ontwerp onderscheidenlijk ee... BWBR0010442
ARTIKEL III, Wijzigingswet bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage     ARTIKEL III Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0010442
ARTIKEL III, Wijzigingswet Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)     ARTIKEL III • 1. Als aan een huurder voor het subsidietijdvak dat loopt van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999, omdat de rekenhuur in dat tijdvak hoger was dan de voor hem ingevolge artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Huursubsidiewet als laatstelijk luidend voor de inwerkingtreding van artikel I van deze wet geldende maximale huurgrens, onder toepassing van artikel 1... BWBR0010444
ARTIKEL IV, Wijzigingswet Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)     ARTIKEL IV [Wijzigt de wet van 1 juli 1998, Stb. 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving.] BWBR0010444
ARTIKEL V, Wijzigingswet Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)     ARTIKEL V • 1. De artikelen I en II treden in werking met ingang van 1 juli 1999. • 2. De artikelen III en IV treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. BWBR0010444
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »