9.843 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 983, 984, 985   »
Artikel 1, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: badinrichting: een voor het publiek of voor personen, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, toegankelijke plaats, welke is ingericht om te worden gebruikt voor het zwemmen of baden, tezamen met de daarbij behorende terreinen, gebouwen, getimmerten en ui... BWBR0002660
Artikel 2, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 2 Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3 , 4 en 7 geldende voorschriften. BWBR0002660
Artikel 3, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 3 • 1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende: • a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater; • b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten; • c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater; •... BWBR0002660
Artikel 4, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 4 • 1. In het belang van de veiligheid van de bezoekers kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende: • a. het treffen van technische voorzieningen; • b. de voorzieningen met betrekking tot het zich te water begeven; • c. het in het zwem- en badwater aanbrengen van een aanduiding der wa... BWBR0002660
Artikel 5, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 5 • 1. In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten, op verzoek van de houder van een badinrichting, ontheffing verlenen van krachtens de artikelen 3 en 4 gegeven voorschriften. • 2. Een besluit, ontheffing betreffende, treedt eerst in werking zodra het onherroepelijk is geworden. • 3. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een onthe... BWBR0002660
Artikel 7, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 7 • 1. Gedeputeerde staten kunnen met betrekking tot een in hun provincie gelegen badinrichting in het belang van de hygiëne en de veiligheid van de bezoekers nadere voorschriften geven. • 2. Bij een besluit krachtens het eerste lid wordt een termijn gesteld, bij het verstrijken waarvan de voorschriften gaan gelden. De termijn gaat eerst in zodra het besluit onherroepeli... BWBR0002660
Artikel 10, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 10 • 1. Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten. • 2. Gedeputeerde staten doen van de kennisgeving mededeling aan burgemeester en wethouders. • 3. Onze Minister kan terzake nadere regelen stellen. BWBR0002660
Artikel 10a, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 10a • 1. De houder van een badinrichting is verplicht de hoedanigheid van het zwem- en badwater regelmatig te onderzoeken. • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, nadere regelen worden gesteld. • 3. De uitkomsten van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, worden ter kennis gebracht van bij... BWBR0002660
Artikel 10b, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 10b • 1. Gedeputeerde staten maken jaarlijks aan Onze Minister en aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat de locaties bekend waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregele... BWBR0002660
Artikel 10c, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden     Artikel 10c • 1. Op de voorbereiding van een aanwijzing als bedoeld in artikel 10b, tweede lid , is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden. • 2. Indien de aanwijzing, bedoeld in artikel 10b, tweede lid , betrekking heeft op... BWBR0002660
  1, 2, 3 ... 983, 984, 985   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie