23.308 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2329, 2330, 2331   »
Artikel 4, Wet algemene bepalingen     Artikel 4 De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht. BWBR0001833
Artikel 5, Wet algemene bepalingen     Artikel 5 Eene wet kan alleen door eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen. BWBR0001833
Artikel 8, Wet algemene bepalingen     Artikel 8 De strafwetten en de verordeningen van policie, zijn verbindende voor allen die zich op het grondgebied van het Koningrijk bevinden. BWBR0001833
Artikel 9, Wet algemene bepalingen     Artikel 9 Het burgerlijk regt van het Koningrijk is hetzelfde voor vreemdelingen als voor de Nederlanders, zoo lange de wet niet bepaaldelijk het tegendeel vaststelt. BWBR0001833
Artikel 11, Wet algemene bepalingen     Artikel 11 De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen. BWBR0001833
Artikel 12, Wet algemene bepalingen     Artikel 12 Geen regter mag bij wege van algemeene verordening, dispositie of reglement, uitspraak doen in zaken welke aan zijne beslissing onderworpen zijn. BWBR0001833
Artikel 13, Wet algemene bepalingen     Artikel 13 De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden. BWBR0001833
Artikel 13a, Wet algemene bepalingen     Artikel 13a De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend. BWBR0001833
Artikel 1, Wet schadefonds geweldsmisdrijven     Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: het fonds: het schadefonds geweldsmisdrijven, bedoeld in artikel 2 ; Onze Minister: Onze Minister van Justitie; de commissie: de commissie, bedoeld in artikel 8 , die met het beheer van het fonds is belast; de benadeelde: het slachtoffer, onderscheidenlijk de nabestaande, door of namens wie een a... BWBR0002979
Artikel 2, Wet schadefonds geweldsmisdrijven     Artikel 2 • 1. Er is een schadefonds geweldsmisdrijven. Onze Minister verstrekt het fonds jaarlijks een subsidie voor de kosten van de uitvoering van deze wet, voor zover niet op andere wijze in de vergoeding van deze kosten kan worden voorzien. • 2. In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing. • 3... BWBR0002979
  1, 2, 3 ... 2329, 2330, 2331   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied