63 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 1 • 1. Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd Raad. • 2. De Raad heeft zijn zetel te 's-Gravenhage. • 3. De Raad is rechtspersoon. BWBR0002058
Artikel 2, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 2 De Raad heeft, onverminderd de hem bij de vijfde titel van dit hoofdstuk opgedragen adviserende functie, tot taak een het algemeen belang dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen. BWBR0002058
Artikel 3, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 3 De Raad heeft een voorzitter, een dagelijks bestuur, een algemeen secretaris en, bij toepassing van artikel 19 , een of meer commissies uit zijn midden. BWBR0002058
Artikel 4, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 4 • 1. De Raad bestaat uit ten minste dertig en ten hoogste vijf en veertig leden. • 2. Van de leden worden ten minste twee derden benoemd door de door Ons aan te wijzen organisaties van ondernemers en van werknemers en de overige door Ons. Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking naar Ons oordeel algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties van ond... BWBR0002058
Artikel 5, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 5 • 1. Lid of plaatsvervangend lid van de Raad kunnen alleen zijn zij die niet van de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen zijn ontzet, noch van de uitoefening van het kiesrecht bij zodanige verkiezingen zijn uitgesloten. • 2. Van het lidmaatschap zijn uitgesloten zij, die zijn ontzet van het recht ambten of bepaalde ambten te bek... BWBR0002058
Artikel 6, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 6 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de Raad met andere werkzaamheden. • 2. Binnen twee maanden na afkondiging van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld bij het voorgaande lid, wordt aan de Staten-Generaal een voorstel gedaan om deze bij de wet te bekrachtigen. Indien het vo... BWBR0002058
Artikel 7, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 7 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter verzekering van de naleving van het bepaalde in artikel 5 en de krachtens artikel 6 gestelde regelen. BWBR0002058
Artikel 8, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 8 • 1. De leden van de Raad en hun plaatsvervangers treden om de twee jaren tegelijk af en kunnen terstond opnieuw worden benoemd. • 2. De leden van de Raad en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag bekomen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad. • 3. Hij, die tot lid of plaatsvervangend lid is benoemd ter vervulling van een t... BWBR0002058
Artikel 9, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 9 De leden van de Raad en hun plaatsvervangers kunnen een vergoeding genieten volgens regelen, door de Raad bij verordening te stellen. BWBR0002058
Artikel 10, Wet op de Sociaal-Economische Raad     Artikel 10 De leden van de Raad en hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen, en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan de Raad of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. BWBR0002058
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »