8.539 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 852, 853, 854   »
Artikel 1, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 1 • 1. Deze wet verstaat onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken; • b. sectorwerkgever: Onze Minister, Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Onze Minister van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, respectievelijk... BWBR0007792
Artikel 2, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 2 • 1. Partijen kunnen een vut-overeenkomst aangaan. • 2. Een sectorwerkgever kan in overeenstemming met centrales en indien aanwezig organisaties als bedoeld in artikel 1 , derde dan wel vierde lid, zijn in het eerste lid vervatte bevoegdheid geheel of ten dele overdragen aan een gezag of bestuur dan wel een verband van meer dan één gezag of bestuur, ten aanzien van... BWBR0007792
Artikel 3, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 3 • 1. Overheids- en onderwijsinstellingen die behoren tot een sector als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b , zijn gebonden aan de verplichtingen die partijen bij een vut-overeenkomst voor hen zijn overeengekomen. • 2. Degene die behoort tot het personeel van een instelling, bedoeld in het eerste lid, kan aan een vut-overeenkomst die dat personeel betreft, ... BWBR0007792
Artikel 4, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 4 • 1. De werking van een door de gezamenlijke sectorwerkgevers en centrales gesloten vut-overeenkomst strekt zich mede uit tot een instelling die niet behoort tot een sector als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b , indien en voor zover personeel van die instelling ambtenaar in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet dan wel overheidswerknemer in de zin van ... BWBR0007792
Artikel 5, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 5 Een gezag of bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid , die publiekrechtelijk van aard is, kan een vut-overeenkomst aangaan, met dien verstande dat, in afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel e , de regeling die dat bestuur en zijn wederpartij of wederpartijen daarmee beogen te treffen uitsluitend de desbetreffende instelling en haar personeel aanga... BWBR0007792
Artikel 6, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 6 • 1. Tot een door Onze Minister vast te stellen tijdstip doen partijen een door hen aangegane vut-overeenkomst uitvoeren door het Vut-fonds en is dit fonds gehouden die uitvoering op zich te nemen mits een solide dekking van de lasten die daardoor voor het fonds ontstaan bij zulk een overeenkomst genoegzaam is verzekerd. • 2. Het bestuur van het Vut-fonds verstrekt aan ... BWBR0007792
Artikel 7, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 7 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007792
Artikel 8, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 8 • 1. De Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden wordt met ingang van een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, dat niet later is dan 1 januari 1996, ingetrokken. • 2. Op de dag vóór het in het eerste lid bedoelde tijdstip bestaande rechten en verplichtingen van belanghebbenden, lichamen en het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, op grond van de i... BWBR0007792
Artikel 9, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 9 • 1. De artikelen 1 , onderdeel o, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 38 , 40 en 41 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP vervallen met ingang van het in artikel 8, eerste lid , bedoelde tijdstip. • 2. In afwijking van het eerste lid blijft het Algemeen burgerlijk pensioenfonds aan het Vut-fo... BWBR0007792
Artikel 10, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 10 • 1. De werking van een vut-overeenkomst vangt niet eerder aan dan met ingang van het in artikel 8, eerste lid , bedoelde tijdstip. • 2. De door het bestuur van het Vut-fonds ingevolge artikel 9 te stellen regelen treden in werking op het in het eerste lid bedoelde tijdstip. BWBR0007792
  1, 2, 3 ... 852, 853, 854   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd