32.608 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 3259, 3260, 3261   »
Artikel 1, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze wet worden onder biologische agentia verstaan: • a. levende organismen die zich in mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen; • b. uit die organismen verkregen infectueuze bestanddelen, die zich in mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen; • c. stoffen, die door levende micro-organismen worden geproduceerd, met inbegri... BWBR0003385
Artikel 2, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 2 • 1. Onze Minister van Landbouw en Visserij dan wel Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan, na overleg met zijn genoemde ambtgenoot en in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, de ontwikkeling, de produktie, het in voorraad hebben, de verwerving of het bezit van biologische agentia verbieden, indien hij reden heeft om aan te nemen dat deze geëigend z... BWBR0003385
Artikel 3, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is het een ieder verboden biologische agentia te ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op enigerlei andere wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om als strijdmiddel te worden gebruikt. BWBR0003385
Artikel 4, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 4 Het is een ieder verboden wapens, uitrusting of verspreidingsmiddelen te ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op enigerlei andere wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om te dienen voor het gebruik van biologische agentia als strijdmiddel. BWBR0003385
Artikel 5, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 5 De in de artikelen 2 en 3 bedoelde agentia, de in artikel 4 bedoelde voorwerpen, alsmede de in artikel 7, onder e, van de Wet op de economische delicten bedoelde voorwerpen worden steeds verbeurd of aan het verkeer onttrokken verklaard. Voor het overige zijn de artikelen 33-35 en 36a-36c van het Wetboek van Strafrecht of de artikelen 35 tot en met 36, 37, 38a... BWBR0003385
Artikel 7, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 7 Een ieder die bij de uitvoering van deze wet de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan tenzij uit hoofde van het ambt dat hij bekleedt enig ander voorschrift van toepassing is. BWBR0003385
Artikel 7a, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 7a Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met dien verstande dat: • a. hij die een voorschrift overtreedt, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, eerste en derde lid , 3 en 4 , als schuldig aan een overtreding wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie; • b. hij di... BWBR0003385
Artikel 8, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 8 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0003385
Artikel 9, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 9 • 1. Deze wet kan worden aangehaald als "Uitvoeringswet verdrag biologische wapens". • 2. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de plaatsing in de Nederlandse Staatscourant van een mededeling omtrent de nederlegging van de akte van bekrachtiging van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (... BWBR0003385
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden • - voor een totaal bedrag van f 98 230 000 (acht en negentig miljoen tweehonderd en dertig duizend gulden) wordt bijgedragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Inter... BWBR0003567
  1, 2, 3 ... 3259, 3260, 3261   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd