533 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 52, 53, 54   »
Artikel 1, Faillissementswet     Artikel 1 • 1. De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. • 2. De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen van openbaar belang, op verzoek van het Openbaar Ministerie. BWBR0001860
Artikel 2, Faillissementswet     Artikel 2 • 1. De faillietverklaring geschiedt door de rechtbank van de woonplaats des schuldenaars. • 2. Indien de schuldenaar zich buiten het Rijk in Europa heeft begeven, is de rechtbank zijner laatste woonplaats bevoegd. • 3. Ten aanzien van vennoten onder ene firma is de rechtbank, binnen welker gebied het kantoor der vennootschap is gevestigd, mede bevoegd. • ... BWBR0001860
Artikel 3, Faillissementswet     Artikel 3 • 1. Indien een verzoek tot faillietverklaring een natuurlijke persoon betreft en hij geen verzoekschrift heeft ingediend tot het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling bedoeld in titel III , geeft de griffier de schuldenaar terstond bij brief kennis dat hij binnen veertien dagen na de dag van de verzending van die brief een verzoekschrift als bedoeld i... BWBR0001860
Artikel 3a, Faillissementswet     Artikel 3a • 1. Indien een verzoek tot faillietverklaring en een verzoek tot het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling bedoeld in titel III gelijktijdig aanhangig zijn, komt eerst het laatste in behandeling. • 2. De behandeling van het verzoek tot faillietverklaring wordt geschorst totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is beslist op het verzoek ... BWBR0001860
Artikel 3b, Faillissementswet     Artikel 3b De artikelen 3 en 3a blijven buiten toepassing indien een verzoek tot faillietverklaring een schuldenaar betreft ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is. BWBR0001860
Artikel 4, Faillissementswet     Artikel 4 • 1. De aangifte tot faillietverklaring wordt gedaan en het verzoek daartoe ingediend ter griffie en met de meeste spoed in raadkamer behandeld. Het Openbaar Ministerie wordt daarop gehoord. Indien de aangifte tot faillietverklaring wordt gedaan door een natuurlijk persoon, stelt de griffier deze terstond ervan in kennis dat hij, onverminderd artikel 15b, eerste lid , een v... BWBR0001860
Artikel 5, Faillissementswet     Artikel 5 • 1. De verzoekschriften, bedoeld in het vorige artikel en in de artikelen 8 , 9 , 10 , 11 , 15c, tweede lid , 67 , 155 , 166 , 198 en 206 , worden ingediend door een advocaat. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een hoger beroep dat wordt ingesteld tegen een beschikking van de rechter-commissaris, houdende machtiging aan de cura... BWBR0001860
Artikel 6, Faillissementswet     Artikel 6 • 1. De rechtbank kan bevelen, dat de schuldenaar worde opgeroepen, om in persoon of bij gemachtigde gehoord te worden. De griffier doet de oproeping op de wijze, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen. Is buiten Nederland een hoofdprocedure geopend op de voet van artikel 3, eerste lid, van de in artikel 5, derde lid , genoemde verordening, dan stelt de griffier de c... BWBR0001860
Artikel 7, Faillissementswet     Artikel 7 • 1. Hangende het onderzoek kan de rechtbank de verzoeker desverlangd verlof verlenen de boedel te doen verzegelen. Zij kan daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling tot een door haar te bepalen bedrag, verbinden. • 2. De verzegeling geschiedt door een bij dit verlof aan te wijzen notaris. Buiten de verzegeling blijven zaken die onder artikel 21 vallen; in het pro... BWBR0001860
Artikel 8, Faillissementswet     Artikel 8 • 1. De schuldenaar, die in staat van faillissement is verklaard, nadat hij op de aanvraag tot faillietverklaring is gehoord, heeft gedurende acht dagen, na de dag der uitspraak, recht van hoger beroep. • 2. Zo hij niet is gehoord, heeft hij gedurende veertien dagen, na de dag der uitspraak, recht van verzet. Indien hij tijdens de uitspraak zich niet binnen het Rijk in ... BWBR0001860
  1, 2, 3 ... 52, 53, 54   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd