727 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »
Artikel 1, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 1 Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. BWBR0005290
Artikel 2, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 2 • 1. De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. • 2. De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van e... BWBR0005290
Artikel 3, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 3 • 1. De koop van een registergoed kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 , tenzij op het tijdstip van de inschrijving levering van dat goed door de verkoper nog niet mogelijk zou zijn geweest wegens de in artikel 97 van Boek 3 vervatte uitsluiting van levering bij voorbaat van toekomstige registergoederen. Bij de k... BWBR0005290
Artikel 4, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 4 Wanneer de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, is de koper een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen. BWBR0005290
Artikel 5, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 5 • 1. In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. • 2. Wordt de zaak verkocht door een gevo... BWBR0005290
Artikel 6, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 6 • 1. Bij een consumentenkoop kan van de afdelingen 1-7 van deze titel niet ten nadele van de koper worden afgeweken en kunnen de rechten en vorderingen die de wet aan de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper toekent, niet worden beperkt of uitgesloten. • 2. Lid 1 is niet van toepassing op de artikelen 12 , 13,... BWBR0005290
Artikel 6a, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 6a • 1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent. • 2. In een garantie moet op duidelijke en ... BWBR0005290
Artikel 7, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 7 • 1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied. • 2. Geen verplichting tot betaling ontstaat vo... BWBR0005290
Artikel 8, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 8 Wordt een nieuw gebouwde of te bouwen woning, bestaande uit een onroerende zaak of bestanddeel daarvan, verkocht en is de koper een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zijn de artikelen 767 en 768 van overeenkomstige toepassing. Hiervan kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als be... BWBR0005290
Artikel 9, Burgerlijk Wetboek Boek 7     Artikel 9 • 1. De verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover de verkoper zelf daarbij belang behoudt, is hij slechts verplicht om aan de koper op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven. • 2. Onder afleveri... BWBR0005290
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »