608 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »
Artikel 1.1, Wet milieubeheer     1 Artikel 1.1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: adviseurs: bestuursorganen die krachtens wettelijk voorschrift in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen met betrekking tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit; afvalbeheerplan: afvalbeheerplan, bedoeld in artikel 10.3 ; afvalstoffen: alle stoffen, p... BWBR0003245
Artikel 1.1a, Wet milieubeheer     1a Artikel 1.1a • 1. Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht. • 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan word... BWBR0003245
Artikel 1.2, Wet milieubeheer     2 Artikel 1.2 • 1. Provinciale staten stellen ter bescherming van het milieu een verordening vast. • 2. De verordening bevat ten minste: • a. regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden; • b. regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder in bij de verordening aangewezen ... BWBR0003245
Artikel 1.2a, Wet milieubeheer     2a Artikel 1.2a Bij de provinciale milieuverordening worden geen regels gesteld, die het naar of uit de provincie brengen van afvalstoffen beperken of uitsluiten. BWBR0003245
Artikel 1.3, Wet milieubeheer     3 Artikel 1.3 • 1. Bij de provinciale milieuverordening kan worden bepaald dat daarbij aangewezen bestuursorganen in daarbij aangegeven categorieën van gevallen ontheffing kunnen verlenen van bij die verordening aangewezen regels, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. • 2. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt niet met betrekkin... BWBR0003245
Artikel 1.3a, Wet milieubeheer     3a Artikel 1.3a • 1. De aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een project waarvan een activiteit deel uitmaakt waarvoor tevens een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid , is vereist van: • a. regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder a , • b. regels met betrekking tot acti... BWBR0003245
Artikel 1.3b, Wet milieubeheer     3b Artikel 1.3b • 1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.3a, eerste lid . • 2. Voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld... BWBR0003245
Artikel 1.3c, Wet milieubeheer     3c Artikel 1.3c • 1. Bij de provinciale milieuverordening kunnen regels worden gesteld inhoudende de verplichting voor het bevoegd gezag voorschriften die nodig zijn ter bescherming van het milieu en waarvan de inhoud in die verordening is aangegeven, te verbinden aan de omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in artikel 1.3a, eerste lid , of voor inrichtingen die behoren to... BWBR0003245
Artikel 1.4, Wet milieubeheer     4 Artikel 1.4 • 1. Bij de voorbereiding van het voorstel voor een provinciale milieuverordening plegen gedeputeerde staten overleg met de niet tot de provincie behorende bestuursorganen die het aangaat. • 2. Gedeputeerde staten stellen de provinciale milieucommissie in de gelegenheid over het ontwerp van een verordening advies uit te brengen. • 3. Van een besluit tot vastste... BWBR0003245
Artikel 2.1, Wet milieubeheer     1 Artikel 2.1 Er is een Nederlandse emissieautoriteit, gevestigd te 's-Gravenhage. BWBR0003245
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »