62.083 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 6207, 6208, 6209   »
Artikel 1, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: • a. betrokkene: degene die krachtens aanstelling of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van het Rijk of een zijner diensten, bedrijven of instellingen en die door middel van een schriftelijke verklaring van de Stichting Beheer Pensioenfondsen "A.Z.L.", te Heerlen, kan aantonen dat hij aanspraak kan maken op uitkering krachtens... BWBR0003347
Artikel 2, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 2 • 1. Het bevoegd gezag verleent aan de betrokkene op aanvraag verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. • 2. Het buitengewoon verlof wordt verleend voor de periode dat de betrokkene recht op uitkering heeft krachtens de Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers, met dien verstande dat het bevoegd gezag de betrokkene ontslag verleent, onderscheidenli... BWBR0003347
Artikel 3, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 3 Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan na overleg met Onze Minister van Sociale Zaken voor de uitvoering van dit besluit nadere voorschriften geven. BWBR0003347
Artikel 4, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 4 Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst". BWBR0003347
Artikel 5, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003347
Artikel 1, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze wet worden onder biologische agentia verstaan: • a. levende organismen die zich in mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen; • b. uit die organismen verkregen infectueuze bestanddelen, die zich in mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen; • c. stoffen, die door levende micro-organismen worden geproduceerd, met inbegri... BWBR0003385
Artikel 2, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 2 • 1. Onze Minister van Landbouw en Visserij dan wel Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan, na overleg met zijn genoemde ambtgenoot en in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, de ontwikkeling, de produktie, het in voorraad hebben, de verwerving of het bezit van biologische agentia verbieden, indien hij reden heeft om aan te nemen dat deze geëigend z... BWBR0003385
Artikel 3, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is het een ieder verboden biologische agentia te ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op enigerlei andere wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om als strijdmiddel te worden gebruikt. BWBR0003385
Artikel 4, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 4 Het is een ieder verboden wapens, uitrusting of verspreidingsmiddelen te ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op enigerlei andere wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om te dienen voor het gebruik van biologische agentia als strijdmiddel. BWBR0003385
Artikel 5, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens     Artikel 5 De in de artikelen 2 en 3 bedoelde agentia, de in artikel 4 bedoelde voorwerpen, alsmede de in artikel 7, onder e, van de Wet op de economische delicten bedoelde voorwerpen worden steeds verbeurd of aan het verkeer onttrokken verklaard. Voor het overige zijn de artikelen 33-35 en 36a-36c van het Wetboek van Strafrecht of de artikelen 35 tot en met 36, 37, 38a... BWBR0003385
  1, 2, 3 ... 6207, 6208, 6209   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd