2.875 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 286, 287, 288   »
Artikel 1, Waterstaatswet 1900     Artikel 1 • 1. Het bij anderen in beheer of onderhoud brengen van waterstaatswerken die bij het Rijk in beheer of onderhoud zijn, alsmede het bij het Rijk in beheer of onderhoud brengen van waterstaatswerken die bij anderen dan het Rijk in beheer of onderhoud zijn dan wel die onbeheerd zijn, geschiedt bij wet. • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen waterstaatswerken in behee... BWBR0001867
Artikel 2, Waterstaatswet 1900     Artikel 2 • 1. De Gedeputeerde Staten kunnen, waterstaatswerken in beheer of onderhoud bij anderen dan het Rijk, de beheerders gehoord, zoomede onbeheerde waterstaatswerken in het beheer en onderhoud der provincie brengen. • 2. Zij, die van het onderhoud of het geven van bijdragen tot het onderhoud worden bevrijd, kunnen bij het besluit tot overneming in beheer en onderhoud bij d... BWBR0001867
Artikel 3, Waterstaatswet 1900     Artikel 3 Wanneer de noodzakelijkheid tot voorziening in een waterstaatsbelang bestaat, en de tot regelen bevoegde macht in gebreke blijft tot regeling van dat belang over te gaan, kan eene wet de wijze bepalen, waarop in dat belang zal worden voorzien. BWBR0001867
Artikel 4, Waterstaatswet 1900     Artikel 4 • 1. Indien Gedeputeerde Staten van twee of meer provincies niet of niet binnen redelijke termijn tot overeenstemming komen over de regeling van belangen van waterstaat die hen gemeenschappelijk aangaan omdat zij van mening verschillen over de noodzaak of de inhoud van de regeling, kan daarin bij algemene maatregel van bestuur worden voorzien. Artikel 27d, eerste tot en met... BWBR0001867
Artikel 9, Waterstaatswet 1900     Artikel 9 • 1. Wanneer tot het maken van ontwerpen voor het aanleggen, onderhouden of verbeteren van een waterstaatswerk, gravingen, opmetingen of het stellen van teekens op iemands grond noodig worden geacht, moeten zoowel de eigenaren als de gebruikers van dien grond dit gedoogen, mits dit aan laatstgenoemden ten minste tweemaal vier en twintig uren te voren, hetzij door het bestuur v... BWBR0001867
Artikel 10, Waterstaatswet 1900     Artikel 10 De eigenaren en gebruikers van gronden, waarover of waardoor ten behoeve van een waterstaatsbelang vanwege het openbaar gezag electrische geleidingen moeten worden aangebracht, zijn gehouden het plaatsen der noodige palen, het leiden der draden, zoo boven als onder den grond, alsmede wat tot instandhouding daarvan vereischt wordt, te dulden. Het plaatsen van palen en het leiden van d... BWBR0001867
Artikel 12b, Waterstaatswet 1900     Artikel 12b • 1. De schade, welke uit de toepassing der bepalingen van artt. 9 , 10 , voor de rechthebbenden mocht voortvloeien, wordt, voor zoover de aanspraak op schadevergoeding niet door bestaande verplichtingen wordt uitgesloten, door hen, te wier name of last het werk wordt ontworpen of uitgevoerd, vergoed. • 2. De vordering daartoe wordt behandeld en beslist door de ... BWBR0001867
Artikel 12c, Waterstaatswet 1900     Artikel 12c • 1. De kosten wegens schade, toegebracht aan waterstaatswerken in beheer of onderhoud bij een provincie, een waterschap of een gemeente, waarvoor eigenaren of gebruikers van vaartuigen wettelijk aansprakelijk zijn, worden de daartoe aangewezen ambtenaar geraamd en vermeld in een proces-verbaal dat, zo mogelijk, aan de schipper in afschrift wordt meegedeeld. • 2. Indi... BWBR0001867
Artikel 37, Waterstaatswet 1900     Artikel 37 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen bevelen staking der uitvoering van waterstaatswerken, die verricht wordt in strijd met het algemeen of provinciaal belang of met het belang van een ander waterschap dan dat, hetwelk de werken onderneemt. • 2. Deze bevoegdheid geldt niet ten aanzien van werken, welke door het Rijk worden ondernomen. • 3. In geval van provinciale we... BWBR0001867
Artikel 38, Waterstaatswet 1900     Artikel 38 • 1. De uitvoering van noodzakelijke waterstaatswerken en voorzieningen, waaronder ook opruimingen worden verstaan, welke door de daartoe verplichten niet geschiedt, kan door Gedeputeerde Staten worden bevolen. • 2. Het bevel kan gegeven worden aan ieder die een waterstaatswerk in beheer of onderhoud heeft met uitzondering van het Rijk. • 3. Indien de in het eer... BWBR0001867
  1, 2, 3 ... 286, 287, 288   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd