7.136 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 712, 713, 714   »
Artikel 1, Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie     Artikel 1 De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de vervolging van: • a. misdrijven die gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin deze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken en voor de bestrijding waarvan een hoge mate van gespecialiseerde deskundigheid noodzakelijk is; • b. misdrijven die in nationaal of ... BWBR0033385
Artikel 2, Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie     Artikel 2 De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met de vervolging van de hierna te noemen misdrijven, voor zover deze, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin deze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken en voor de bestrijding ervan een hoge mate van deskundigheid noodzakelijk is: • a. de misdrijven waarvan de ... BWBR0033385
Artikel 3, Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie     Artikel 3 • 1. De officier van justitie draagt de uitoefening van een bevoegdheid niet op aan een andere bij het parket werkzame ambtenaar indien de bevoegdheid betrekking heeft op: • a. het uitvaardigen van een strafbeschikking waarin een taakstraf wordt opgelegd waarvan de duur honderdtwintig uren overstijgt; • b. beslissingen tot vrijheidsontneming of tot voortzetting o... BWBR0033385
Artikel 4, Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie     Artikel 4 Het Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket wordt ingetrokken. BWBR0033385
Artikel 5, Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0033385
Artikel 1, Wet samenvoeging gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude     Artikel 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude opgeheven. BWBR0033482
Artikel 2, Wet samenvoeging gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude     Artikel 2 Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart . BWBR0033482
Artikel 3, Wet samenvoeging gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude     Artikel 3 Voor de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn wordt de op te heffen gemeente Alphen aan den Rijn aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling , in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel. BWBR0033482
Artikel 4, Wet samenvoeging gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude     Artikel 4 Voor de op te heffen gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude wordt de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling : • a. artikel 39, tweede lid , in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen; • b. artikel 41, derde lid , in verband met de d... BWBR0033482
Artikel 5, Wet samenvoeging gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude     Artikel 5 • 1. Voor de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden. • 2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Alphen aan den Rijn belast. • 3. Indien de datum van herindeling valt binnen tw... BWBR0033482
  1, 2, 3 ... 712, 713, 714   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd