6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I, Aanpassingswet WNT     Artikel I [Wijzigt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.] BWBR0035245
Artikel II, Aanpassingswet WNT     Artikel II [Wijzigt de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.] BWBR0035245
Artikel III, Aanpassingswet WNT     Artikel III [Wijzigt de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.] BWBR0035245
Artikel IV, Aanpassingswet WNT     Artikel IV Voor het kalenderjaar 2013 wordt voor de toepassing van de artikelen 2.2 en 3.2 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor het begrip «bezoldiging» uitgegaan van de tekst van die wet zoals deze luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet. BWBR0035245
Artikel V, Aanpassingswet WNT     Artikel V • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013. • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel Ra , in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1... BWBR0035245
Artikel VI, Aanpassingswet WNT     Artikel VI Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet WNT. BWBR0035245