12 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • – wet: Telecommunicatiewet ; • – beheerder: beheerder, bedoeld in artikel 11.7, zesde lid, van de wet ; • – Minister: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; • – register: register, bedoeld in artikel 11.7, zesde lid, van de wet ; BWBR0031910
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 2 • 1. De Stichting Infofilter, gevestigd te ‘s-Gravenhage, wordt aangewezen als beheerder van het register, tot en met 31 december 2016. • 2. Deze aanwijzing vindt plaats onder de voorwaarden en verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 . BWBR0031910
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 3 • 1. De beheerder biedt aan abonnees de mogelijkheid om zich, conform de wettelijke regelingen, in te schrijven in het register als zij niet telefonisch voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden willen worden benaderd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om zich voor alle telefonische benaderingen te laten blokkeren, of voor deelblokkades. • 2. De beheerde... BWBR0031910
Artikel 4, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 4 • 1. De beheerder heeft een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging om de bescherming van de gegevens in het register te garanderen. Hiervoor neemt hij de juiste technische en organisatorische maatregelen om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging te beheersen. De beheerder draagt zorg voor documentatie van de maatregelen. • 2. De beheerder laa... BWBR0031910
Artikel 5, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 5 De beheerder draagt er zorg voor dat: • a. het register dusdanig wordt beheerd dat er continuïteit is in de uitvoering van de taken; • b. de gegevens in het register nauwkeurig en volledig zijn; • c. er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen de persoon of personen die de dagelijkse werkzaamheden verricht of verrichten en degene die de communicatie, bedo... BWBR0031910
Artikel 6, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 6 • 1. De beheerder draagt er zorg voor dat er aparte websites zijn voor abonnees en voor het gebruik van het register door degene die de communicatie, bedoeld in artikel 11.7, vijfde lid, van de wet overbrengen. • 2. De website voor abonnees voldoet binnen 3 maanden na inwerkingtreding van dit besluit aan het waarmerk Drempelvrij. BWBR0031910
Artikel 7, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 7 • 1. Indien de beheerder niet voldoet aan een voorwaarde of verplichting, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 kan de Minister de beheerder de aanwijzing geven dat binnen een vastgestelde periode alsnog daaraan moet worden voldaan. • 2. Indien de beheerder de aanwijzing niet opvolgt, kan de Minister de aanwijzing als beheerder intrekken. BWBR0031910
Artikel 8, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 8 • 1. Uiterlijk negen maanden voor het aflopen van deze aanwijzing bepaalt de Minister of hij voornemens is de aanwijzing te verlengen. • 2. Een verlenging van de aanwijzing kan onder andere voorwaarden en verplichtingen gebeuren. • 3. Bij een voornemen tot verlenging geeft de Minister aan voor welke termijn die verlenging van toepassing is en binnen welke termijn... BWBR0031910
Artikel 9, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 9 Indien de aanwijzing wordt beëindigd op basis van artikel 7, tweede lid , of indien de beheerder niet voor een nieuwe periode wordt aangewezen, worden de data in het register om niet aan een nieuwe beheerder overgedragen. Overige, met het register onlosmakelijk verbonden zaken, waaronder de hardware, kunnen desgewenst door de nieuwe beheerder tegen boekwaarde worden overgenomen. BWBR0031910
Artikel 10, Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2016     Artikel 10 Het Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register wordt ingetrokken. BWBR0031910
  1, 2   »