1.143 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 113, 114, 115   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Onder "Onze Minister" wordt in dit besluit verstaan: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. BWBR0002925
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Onder leraar wordt in dit besluit verstaan de functionaris van de Rijksluchtvaartschool te werk gesteld bij de Theorieschool van de Rijksluchtvaartschool en belast met het geven van onderwijs. BWBR0002925
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] De Rijksluchtvaartschool wordt voor de toepassing van dit besluit beschouwd als een school voor hoger beroepsonderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs . BWBR0002925
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Het salaris van de leraar wordt vastgesteld overeenkomstig de salarisregeling die geldt voor de leraar aan een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs . BWBR0002925
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Ten aanzien van de bij de Rijksluchtvaartschool te onderwijzen vakken gelden de bewijzen van bekwaamheid, met - indien vereist - het daarbij behorende bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en in de Overgangswet W.V.O. BWBR0002925
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Voor de leraar, belast met het onderwijs in een vak waarvoor geen bewijs van bekwaamheid in de Overgangswet W.V.O. is aangewezen, stelt Onze Minister, gehoord de adviescommissie als bedoeld in artikel 12 van dit besluit, de salarisschaal vast volgens welke deze wordt bezoldigd, zulks overeenkomstig de voor de leraren bij het voortgezet o... BWBR0002925
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Het salaris van de leraar met een volledige weektaak, wordt gelijkgesteld aan dat van een leraar aan een school voor voortgezet onderwijs in een volledige betrekking overeenkomstig de daartoe krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gestelde regelen. BWBR0002925
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] De volledige weektaak omvat zowel leseenheden met de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, als taakeenheden tot het verrichten van werkzaamheden die niet behoren tot de algemene voor de betrokken leraar uit zijn functie voortvloeiende taken. Een volledige weektaak wordt geacht 29 les- dan wel taakeenheden te bevatten. Onder een leseenheid wordt ve... BWBR0002925
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Het salaris van een leraar met een niet-volledige weektaak wordt bepaald in evenredigheid met het aantal les- en taakeenheden per week. BWBR0002925
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991], Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool     Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-07-1991] Op de leraar is niet van toepassing het bepaalde in artikel 14 a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dan wel in artikel 14 a van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. Overuren - welke niet zonder toestemming van de betrokken leraar worden opgedragen - worden vergoed overeenkomstig de voor de leraren bij het voortgezet onderwijs terzake gelden... BWBR0002925
  1, 2, 3 ... 113, 114, 115   »