593 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 1 De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 3 , 4 en 5 , voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, in werking treden met ingang van 1 januari 2003; • b. de artikelen 21, onderdeel f , 28 en 29 , voorzover het betreft aanvragen van ui... BWBR0013178
Artikel 2, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 2 De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 2 , 10 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 28 , 42 , 43 , 60 , 61 , 62 , 64 , 66 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 en 91 van de Arbeidsv... BWBR0013178
Artikel 3, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 3 Het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt met ingang van 1 januari 2002. BWBR0013178
Artikel 1, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. Abw: de Algemene bijstandswet ; • c. heronderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, derde lid, van de Abw ; • d. beëindigingsonderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Abw ; • e. debiteurenonderzoek... BWBR0008100
Artikel 2, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 2 • 1. Burgemeester en wethouders verrichten het heronderzoek, uitmondend in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder d, binnen acht maanden: • a. na de ingangsdatum van de uitkering; of indien de uitkering met terugwerkende kracht is toegekend, • b. na de aanvraagdatum van de uitkering; • c. na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het ... BWBR0008100
Artikel 3, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 3 Burgemeester en wethouders nemen op basis van het beëindigingsonderzoek uiterlijk zes maanden na de laatste maand waarin betaling van de uitkering heeft plaatsgevonden een besluit, met betrekking tot de wederzijds tussen de gemeente en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afwikkeling daarvan. BWBR0008100
Artikel 4, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 4 • 1. Burgemeester en wethouders verrichten het debiteurenonderzoek, uitmondend in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder c, binnen twaalf maanden: • a. na de datum waarop de vordering is ontstaan; • b. na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het laatst verrichte debiteurenonderzoek werd genomen; of indien tot een zodanig besluit geen aanle... BWBR0008100
Artikel 5, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 5 Burgemeester en wethouders stellen de opschortingsperiode op ten hoogste acht weken. BWBR0008100
Artikel 9, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 9 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996. BWBR0008100
Artikel 10. Citeertitel, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004. BWBR0008100
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »