698 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 68, 69, 70   »
Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering, Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002     Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering De aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties op grond van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 is van toepassing op de gewezen verzekerde die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten, bedoeld in de artikelen 35, derde lid, aanhef, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en 63a, derde... BWBR0014275
Artikel 2. Inwerkingtreding, Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 oktober 2002. BWBR0014275
Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.] BWBR0015309
Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.] BWBR0015309
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2003 met dien verstande dat in afwijking van artikel 22, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 : &b... BWBR0015309
Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 , SZW-intrekkingsregeling 2004     Arbeidsvoorzieningswet 1996 Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen , SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet financiering volksverzekeringen Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1990, nr. 90/2570, houdende vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en fictief a.a.w. per 1 januari 1991 (Stcrt. 238); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en We... BWBR0017213
Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet , SZW-intrekkingsregeling 2004     Algemene Kinderbijslagwet Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1990, nr. SZ/SV/V&P/T&F/SVT/90/5900, houdende herziening kinderbijslagbedragen 1991 (Stcrt. 128); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 1989, nr. 892676, hou... BWBR0017213
SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet tot Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 372) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2004, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/04/59941, houdende intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2004)- • § 1. Intrekking regelingen • Artikel I. Arbeidsvoorzi... BWBR0017213
  1, 2, 3 ... 68, 69, 70   »