394 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 38, 39, 40   »
Artikel 1.1, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     1 Artikel 1.1 In dit besluit wordt verstaan onder: • – belanghebbende: belanghebbende als bedoeld in artikel 7a, eerste lid , 52a, eerste lid , of artikel 132a, eerste lid, van de wet ; • – inhouding: inhouding als bedoeld in artikel 7c, eerste lid , 52c, eerste lid , of artikel 132c, eerste lid, van de wet ; • – re-integratiebedrijf: een natuurlijk... BWBR0029017
Artikel 2.1, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     1 Artikel 2.1 Het verantwoordelijk bestuursorgaan wijst ten behoeve van het opstellen van het plan een re-integratiebedrijf aan. BWBR0029017
Artikel 2.2, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     2 Artikel 2.2 Het plan bevat de volgende onderdelen: • a. de naam en adresgegevens van de belanghebbende; • b. de wijze waarop de belanghebbende bij het verkrijgen van passende arbeid zal worden begeleid; • c. de sollicitatieactiviteiten die de belanghebbende zal verrichten; • d. de opleidingen en cursussen die de belanghebbende eventueel zal volgen; • e. de ove... BWBR0029017
Artikel 2.3, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     3 Artikel 2.3 • 1. Het re-integratiebedrijf stuurt het plan binnen drie weken na afloop van de in de artikelen 7a, zesde lid , 52a, zesde lid , en 132a, zesde lid, van de wet genoemde periode naar het verantwoordelijk bestuursorgaan. • 2. Het plan wordt vastgesteld door het verantwoordelijk bestuursorgaan. • 3. Het re-integratiebedrijf informeert terstond het veran... BWBR0029017
Artikel 2.4, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     4 Artikel 2.4 • 1. Het plan wordt elke drie maanden door de belanghebbende en het re-integratiebedrijf geëvalueerd. • 2. Indien de evaluatie aanleiding geeft tot wijziging van het plan, stuurt het re-integratiebedrijf het bijgestelde plan aan het bestuursorgaan. Artikel 2.3, tweede lid , is van overeenkomstige toepassing. BWBR0029017
Artikel 2.5, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     5 Artikel 2.5 • 1. De belanghebbende voert gemiddeld een keer per week een sollicitatieactiviteit uit, tenzij in het plan anders is bepaald. • 2. Bij het vaststellen van de mate waarin sollicitatieactiviteiten dienen te worden ondernomen, wordt rekening gehouden met de regionale arbeidsmarktsituatie en het aantal beschikbare vacatures, de mogelijkheden van de belanghebbende en even... BWBR0029017
Artikel 2.6, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     6 Artikel 2.6 • 1. De belanghebbende kan per kalenderjaar gedurende twintig dagen vakantie genieten waarin geen sollicitatieactiviteiten hoeven worden uitgevoerd. Onder dagen wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag dan wel dinsdag tot en met zaterdag. • 2. Op het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht vijf maal het aantal hele weken voor de eerste d... BWBR0029017
Artikel 2.7, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     7 Artikel 2.7 Op het re-integratiebedrijf zijn de krachtens artikel 4.2 van het Besluit SUWI gestelde voorwaarden van overeenkomstige toepassing. BWBR0029017
Artikel 2.8, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     8 Artikel 2.8 • 1. De kosten die de belanghebbende maakt voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.2., onderdelen d en e , worden door het verantwoordelijk bestuursorgaan vergoed, overeenkomstig de in het vastgestelde plan opgenomen begroting, of, bij gebreke hiervan, overeenkomstig het besluit op de aanvraag. • 2. Indien in het plan voor de activiteiten, bedoeld in het eerste ... BWBR0029017
Artikel 3.1, Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers     1 Artikel 3.1 • 1. De belanghebbende dient bij het verantwoordelijk bestuursorgaan een aanvraag in voor een tegemoetkoming in de kosten van vrijwillige planmatige begeleiding en ondersteuning, voordat met de planmatige begeleiding en ondersteuning een aanvang is gemaakt. Vergoeding vindt uitsluitend plaats na overlegging van facturen en bewijzen van betaling tot ten hoogste het bedrag waa... BWBR0029017
  1, 2, 3 ... 38, 39, 40   »