7.037 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 702, 703, 704   »
ARTIKEL I, Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)     ARTIKEL I [Wijzigt het Besluit proceskosten bestuursrecht.] BWBR0010254
ARTIKEL III, Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)     ARTIKEL III Ten aanzien van beroep, hoger beroep of beroep in cassatie dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit is ingesteld, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip van toepassing. BWBR0010254
ARTIKEL IV, Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)     ARTIKEL IV Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010254
Artikel 1, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 1 De Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (hierna te noemen ’de kering’) wordt vanaf de ingebruikname tot 1 oktober 1998 gesloten bij een verwachte waterstand van de Nieuwe Maas te Rotterdam ter hoogte van het Boerengat van ten minste NAP +3.20 m. BWBR0008672
Artikel 1a, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 1a Dit besluit berust mede op artikel 1 van het Instellingsbesluit directoraat generaal Rijkswaterstaat . BWBR0008672
Artikel 2, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 2 De kering wordt vanaf 1 oktober 1998 gesloten bij een verwachte waterstand van de Nieuwe Maas te Rotterdam ter hoogte van het Boerengat van ten minste NAP +3.00 m. BWBR0008672
Artikel 3, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 3 Na 1 mei 2003 worden de consequenties van het in de artikelen 1 en 2 weergegeven sluitregime geëvalueerd, waarbij enerzijds zal worden bezien of en in welke mate de buitendijks gelegen gebieden hinder hebben ondervonden van wateroverlast en anderzijds of en in welke mate de sluiting nadelige gevolgen heeft gehad voor de haven van Rotterdam en de daarmee verwante scheepvaartbe... BWBR0008672
Artikel 4, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 4 Indien op 1 mei 2003 de kering nog niet gesloten is geweest zal de evaluatie plaatsvinden na de eerste sluiting. BWBR0008672
Artikel 5, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0008672
Artikel 6, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 6 Dit besluit kan worden aangehaald als ’Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg’. BWBR0008672
  1, 2, 3 ... 702, 703, 704   »