4.890 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 487, 488, 489   »
Artikel 10, Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken     Artikel 10 Ter uitvoering van de artikelen 22 b en 23 c juncto 22 b van de Ambtenarenwet 1929 is hoofdstuk II van het Beroepsreglement ( Stb. 1956, 423) van overeenkomstige toepassing. BWBR0002235
Artikel 11, Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken     Artikel 11 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 zijn voor de berekening van de in artikel 31 van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530) bedoelde vergoedingen de artikelen 2 tot en met 9 , 11 en 15 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de vergoeding wegens tijdverzuim en voor reis- en verbl... BWBR0002235
Artikel 12, Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken     Artikel 12 Tot het maken van ten laste van 's Rijks kas komende buitengewone kosten kan van de regelen, waarnaar in het voorgaande artikel wordt verwezen, worden afgeweken voor vergoedingen voor werkzaamheden, verricht door, voor tijdverzuim en daarmede verband houdende noodzakelijke kosten en voor reis- en verblijfkosten van personen, ten aanzien van wie dit in verband met hun verblijf buitens... BWBR0002235
Artikel 13, Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken     Artikel 13 • 1. Geen vergoeding wordt toegekend voor werkzaamheden: • a. die deel uitmaken van een taak waarvoor een dienstverband met het Rijk bestaat; • b. verricht door bezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie in diensttijd. • 2. Geen vergoeding wordt toegekend wegens tijdverzuim: • a. voor de tijd besteed aan werkzaamheden, waarvoor een vergoeding ingevo... BWBR0002235
Artikel 14, Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken     Artikel 14 Ter uitvoering van de artikelen 31 en 32 van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530) vinden voorts de artikelen 95 en 96 van het Beroepsreglement ( Stb. 1956, 423) overeenkomstige toepassing. BWBR0002235
Artikel 15, Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken     Artikel 15 De bepalingen van deze paragraaf zijn mede van toepassing op de rechtspraak in militaire ambtenarenzaken. BWBR0002235
Artikel 1, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder "ambtenaar": ieder, die ingevolge het bepaalde in artikel 1 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ambtenaar is en te werk is gesteld bij de Buitenlandse Inlichtingendienst. BWBR0002396
Artikel 2, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 2 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 is de duur van het wachtgeld voor de ambtenaar, aan wie krachtens artikel 96, eerste lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ontslag is verleend, gelijk aan de diensttijd in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 . • 2. Onze Minister van Algemene Zaken ka... BWBR0002396
Artikel 3, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 3 Dit besluit kan worden aangehaald als "Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst". BWBR0002396
Artikel 4, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0002396
  1, 2, 3 ... 487, 488, 489   »