603 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »
Artikel 1, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 1 De in deze paragraaf vastgestelde begripsbepalingen zijn mede van toepassing op de uit kracht van dit besluit gegeven regelgeving. BWBR0028476
Artikel 2, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 2 In dit besluit wordt verstaan onder «bevoegd gezag»: • a. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor wat betreft overheidsdienaren in dienst van de staat; • b. het bestuurscollege, voor wat betreft de overheidsdienaren in dienst van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba. BWBR0028476
Artikel 3, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 3 In dit besluit worden onder «overheidsdienaren» dezelfden verstaan als in het Wachtgeldbesluit ambtenaren BES , met uitzondering van de secretarissen van de openbare lichamen. BWBR0028476
Artikel 4, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 4 In dit besluit wordt verstaan onder: BWBR0028476
Artikel 5, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 5 Indien het bevoegde gezag besluit tot een reorganisatie over te gaan, stelt het, op de wijze als in dit besluit nader bepaald, de overheidsdienaren die in de dienst, het bedrijf of de instelling welke door de voorgenomen reorganisatie wordt betroffen werkzaam zijn, in de gelegenheid om kenbaar te maken dat zij zelf het dienstverband wensen te beëindigen, alvorens aan een of meer van ... BWBR0028476
Artikel 6, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 6 • 1. Het bevoegde gezag kan besluiten ten aanzien van een of meer bepaalde diensten, bedrijven of instellingen tot het verlenen van ontslag als bedoeld in artikel 4 van de Wachtgeldbesluit ambtenaren BES over te gaan zonder vooraf de gelegenheid te geven tot het kenbaar maken van de wens tot beëindiging van het dienstverband. • 2. Een dergelijk besluit is met reden... BWBR0028476
Artikel 7, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 7 • 1. Het bevoegde gezag kan voorts besluiten een of meer bepaalde categorieën van overheidsdienaren, werkzaam in diensten, bedrijven of instellingen die door een voorgenomen reorganisatie worden betroffen, uit te sluiten van de gelegenheid tot het kenbaar maken van de wens tot beëindiging van het dienstverband. Onder categorie wordt hierbij verstaan een groep van overheidsdi... BWBR0028476
Artikel 8, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 8 [vervallen] BWBR0028476
Artikel 9, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 9 Indien er enige vorm van georganiseerd overleg bestaat tussen een bevoegd gezag en een organisatie van overheidsdienaren ten aanzien van wie een reorganisatie overwogen wordt, worden de voorgenomen besluiten aangaande die reorganisatie door het bevoegde gezag in dit overleg ter behandeling aangebracht, en zijn daarop de betreffende het overleg tot stand gekomen regelen van toepassing. BWBR0028476
Artikel 10, Lumpsumbesluit ambtenaren BES     Artikel 10 Het besluit om de in een bepaalde dienst, bedrijf of instelling werkzame overheidsdienaren in verband met een voorgenomen reorganisatie in de gelegenheid te stellen kenbaar te maken dat zij zelf het dienstverband wensen te beëindigen wordt aan alle betrokkenen schriftelijk en zoveel mogelijk te zelfder tijd medegedeeld. De mededeling houdt tevens in algemene gegevens over de voorgen... BWBR0028476
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »