3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen     Artikel 1 • 1. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheid van de Hoofddirectie Bijstand en Voorzieningen/Sector Uitkeringsbel... BWBR0016026
Artikel 2, Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen     Artikel 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen. BWBR0016026
Artikel 3, Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0016026