23 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Bekendmakingsbesluit     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: • a. in hoofdstuk 2 : Onze Minister van Justitie; • b. in hoofdstuk 3 : Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BWBR0025257
Artikel 2, Bekendmakingsbesluit     Artikel 2 • 1. Het Staatsblad wordt uitgegeven op door Onze Minister te bepalen tijdstippen op een bij ministeriële regeling te bepalen internetadres. • 2. Op het Staatsblad wordt vermeld wanneer het is uitgegeven. BWBR0025257
Artikel 3, Bekendmakingsbesluit     Artikel 3 Onze Minister draagt er zorg voor dat het Staatsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft. BWBR0025257
Artikel 4, Bekendmakingsbesluit     Artikel 4 • 1. Onze Minister draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van het Staatsblad. • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid. BWBR0025257
Artikel 5, Bekendmakingsbesluit     Artikel 5 In het Staatsblad wordt opgenomen al hetgeen waarvan een wet of koninklijk besluit bekendmaking in het Staatsblad voorschrijft, alsmede datgene wat in verband hiermee naar het oordeel van Onze Minister moet worden vermeld. BWBR0025257
Artikel 6, Bekendmakingsbesluit     Artikel 6 • 1. Wetten en koninklijke besluiten die in het Staatsblad moeten worden geplaatst, worden daartoe na de in artikel 47 van de Grondwet bedoelde ondertekening aan Onze Minister toegezonden. • 2. De als eerste ondertekenende minister of staatssecretaris draagt er zorg voor dat de toezending op een zodanig tijdstip en op zodanige wijze plaatsvindt dat plaatsing in het ... BWBR0025257
Artikel 7, Bekendmakingsbesluit     Artikel 7 Wetten en koninklijke besluiten worden na plaatsing in het Staatsblad door Onze Minister teruggezonden aan het Kabinet der Koningin. BWBR0025257
Artikel 8, Bekendmakingsbesluit     Artikel 8 • 1. De Staatscourant wordt uitgegeven op door Onze Minister te bepalen tijdstippen op een bij ministeriële regeling te bepalen internetadres. • 2. Op de Staatscourant wordt vermeld wanneer zij is uitgegeven. BWBR0025257
Artikel 9, Bekendmakingsbesluit     Artikel 9 Onze Minister draagt er zorg voor dat de Staatscourant na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft. BWBR0025257
Artikel 10, Bekendmakingsbesluit     Artikel 10 • 1. Onze Minister draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van de Staatscourant. • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid. BWBR0025257
  1, 2, 3   »