45 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4, 5   »
1. Inleiding, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     Inleiding 1. Inleiding Mij is gebleken, dat er behoefte bestaat aan nadere informatie omtrent de behandeling van vergoedingen/beurzen (‘fellowships’) aan EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten, daaronder begrepen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land. BWBR0013695
2. Eu-fellows, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     Eu-fellows 2. Eu-fellows De Europese Unie (EU) kent sinds vele jaren een research en development programma ter bevordering van de concurrentiepositie van Europa op de wereldmarkt. Een van de onderdelen van dat programma van de EU richt zich op de ontwikkeling van ‘human resources’ voor Europa. Het aanvankelijke deelprogramma, genaamd ‘Human Capital and Mobility’, is met ingang van 1995 vervangen d... BWBR0013695
3.1. Uitgangspunten, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     1. Uitgangspunten 3.1. Uitgangspunten Bij het hiernavolgende wordt er ten aanzien van de onder categorieën 1 en 2 vallende EU-fellows van uitgegaan dat zij: • – werkzaam zijn bij de Nederlandse universiteiten op basis van een ambtelijke aanstelling of een arbeidscontract, dan wel op basis van een zogenaamde aanwezigheidsovereenkomst; • – geen inkomsten (uit onderzoekswerkzaamheden) ontvangen o... BWBR0013695
3.2. De fiscale behandeling van EU-fellows, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     2. De fiscale behandeling van EU-fellows 3.2. De fiscale behandeling van EU-fellows De fiscale behandeling van EU-fellows is afhankelijk van de factoren woonplaats (punt 4), dienstbetrekking en inhoudingsplicht (punt 5), vrije vergoedingen (punt 6) en het wel of niet van toepassing zijn van een belastingverdrag (punten 7, 8 en 9). BWBR0013695
4. Woonplaats, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     Woonplaats 4. Woonplaats Allereerst zal moeten worden vastgesteld of de EU-fellow in Nederland woont. De vraag waar iemand woont, moet ingevolge artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen naar de omstandigheden worden beoordeeld. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder meer de plaats waar het gezin verblijft, het al dan niet aanhouden van een woning in het buitenland, het al dan niet a... BWBR0013695
5. Dienstbetrekking en inhoudingsplicht, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     Dienstbetrekking en inhoudingsplicht 5. Dienstbetrekking en inhoudingsplicht Voor de vaststelling of de Nederlandse universiteit inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting alsmede voor de eventuele verdragstoepassing moet worden nagegaan of er sprake is van een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. De kwestie of de EU-fellow in dienstbetrekking is van de Nederlandse universiteit komt alleen aan de orde ... BWBR0013695
6. Vrije vergoeding, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     Vrije vergoeding 6. Vrije vergoeding Met betrekking tot de vergoeding aan EU-fellows dient beoordeeld te worden of een deel daarvan als vrije vergoeding kan worden aangemerkt. De vraag of en in hoeverre een vrije vergoeding kan worden verstrekt dient naar de feitelijke omstandigheden te worden beoordeeld. Voor informatie hierover kan de EU-fellow zich wenden tot de bevoegde inspecteur. BWBR0013695
7.1. Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid, Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land     1. Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid 7.1. Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid Indien op grond van een belastingverdrag het heffingsrecht over de vergoeding toekomt aan het verdragsland, is daarover in Nederland geen belasting verschuldigd. Voor de toepassing van de belastingverdragen wordt er in verband met het gestelde in punt 5 van uitgegaan dat ten aanzien van de EU-fellows sprake is van een ambtelijke... BWBR0013695
  1, 2, 3, 4, 5   »