707 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 69, 70, 71   »
Artikel 1, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 1 • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 7.23 en 7.24 van de Belastingwet BES . • 2. Het bepaalde in de artikelen 1.3 en 7.1 van de Belastingwet BES is op deze regeling van toepassing. BWBR0029296
Artikel 2, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 2 • 1. Onder registratie wordt verstaan de ambtelijke inschrijving in een register van de gehele of van de zakelijke inhoud van akten. • 2. De registratie is opgedragen aan de inspecteur. • 3. De registratie van op de BES eilanden opgemaakte akten geschiedt op het oorspronkelijk stuk; die van buiten de BES eilanden opgemaakte akten, hetzij op het oorspronkelijke st... BWBR0029296
Artikel 3, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 3 Onder akten worden niet alleen verstaan stukken, opgemaakt om tot bewijs te dienen, maar ook huiselijke papieren, brieven, kaarten, tekeningen en andere geschriften. BWBR0029296
Artikel 4, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 4 De volgende akten, met uitzondering van de akten genoemd in artikel 5 , moeten ter registratie worden aangeboden: • a. de akten van notarissen; • b. van de gerechtelijke akten alleen de vonnissen van onteigening en die van toewijzing bij executie; • c. de akten van gerechtsdeurwaarders; en • d. alle onderhandse en alle buiten de BES eilanden opgemaakte ... BWBR0029296
Artikel 5, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 5 De volgende akten kunnen ter registratie worden aangeboden: • a. testamenten, akten van inbewaarneming en teruggave van olographische testamenten, akten van superscriptie van geheime testamenten, alsmede de omslagen van olographische en geheime testamenten, wanneer het testament is herroepen of vervallen; • b. de stukken in strafzaken; • c. handelspapier; • ... BWBR0029296
Artikel 6, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 6 • 1. Akten van notarissen, andere dan de onder het vijfde lid bedoelde, moeten binnen acht dagen na de dagtekening van de akte ter registratie worden aangeboden. • 2. Vonnissen moeten binnen acht dagen na de dagtekening van het vonnis ter registratie worden aangeboden. • 3. Akten van gerechtsdeurwaarders moeten binnen vier dagen na de dagtekening van de akte ter ... BWBR0029296
Artikel 7, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 7 • 1. De notarissen, griffiers en deurwaarders zijn verplicht, binnen de voorgeschreven termijnen, de in artikel 4, onderdelen a en b , genoemde akten en vonnissen aan te bieden ten kantore van de inspecteur. • 2. De verplichting tot aanbieding ten kantore van de inspecteur geldt ook voor de door notarissen in bewaring genomen olographische en geheime testamenten en ... BWBR0029296
Artikel 8, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 8 De griffiers is, behoudens het bepaalde in artikel 7, vierde lid , niet toegestaan grossen, afschriften of uittreksels uit te geven van de vonnissen, bedoeld in artikel 4, onderdeel b , voordat de minuut is geregistreerd. BWBR0029296
Artikel 9, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 9 • 1. Het is aan alle ambtenaren verboden om krachtens of naar aanleiding van enig onderhands of buiten de BES-eilanden opgemaakt geschrift als bedoeld in artikel 4, onderdeel d : • a. enige akte op te maken; • b. in burgerlijke zaken vonnis te wijzen; • c. een besluit te nemen; • d. die geschriften in een akte, een vonnis in burgerlijke zaken of ... BWBR0029296
Artikel 10, Uitvoeringsregeling registratie akten BES     Artikel 10 Het vorige artikel is niet van toepassing op: • a. akten van inbewaarneming, superscriptie en teruggave van olographische of geheime testamenten, processenverbaal van aanbieding van die testamenten en van de testamenten, bedoeld bij artikel 961 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek BES , welke akten en processenverbaal kunnen worden opgemaakt zonder voorafgaande registratie... BWBR0029296
  1, 2, 3 ... 69, 70, 71   »