41 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4, 5   »
Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     Vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008 De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan dat tot taak heeft om eindtermen voor de opleiding tot accountant-administratieconsulent en registeraccountant ( artikel 46 Wet op het Accountantsberoep ) vast te stellen. In 2007 heeft de CEA de eindtermen 2008 voor ... BWBR0033424
1. Inleiding, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     Inleiding 1. Inleiding Dit rapport bevat de eindtermen voor de theoretische opleiding tot accountant-administratieconsulent en registeraccountant, zoals vastgesteld door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding in haar vergadering van 20 november 2007. Nadere informatie over het tijdstip en de termijn van invoering wordt afzonderlijk aan de opleidingen verstrekt. BWBR0033424
1.1. Positionering eindtermen accountantsopleiding, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     1. Positionering eindtermen accountantsopleiding 1.1. Positionering eindtermen accountantsopleiding Als gevolg van de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) per 1 oktober 2006 is de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) ingesteld. Per 1 januari 2013 is de Wet op het Accountantsberoep (Wab) ingevoerd. De CEA heeft onder meer tot taak het vaststellen van de (theoretische en praktijk) eindtermen van de acco... BWBR0033424
1.2. Verantwoording totstandkoming eindtermen, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     2. Verantwoording totstandkoming eindtermen 1.2. Verantwoording totstandkoming eindtermen De vastgestelde eindtermen zijn gebaseerd op het rapport van juni 2007 van de door de CEA ingestelde Adviescommissie Eindtermen (ACE) onder voorzitterschap van prof. J.C.A. Gortemaker RA. Deze commissie had als opdracht de eindtermen te beschrijven voor de accountant belast met de wettelijke controle van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekenin... BWBR0033424
1.3. Voorwaarden voor een kwalitatief goede accountantsopleiding, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     3. Voorwaarden voor een kwalitatief goede accountantsopleiding 1.3. Voorwaarden voor een kwalitatief goede accountantsopleiding Voor het bereiken en in stand houden van een kwalitatief goede accountantsopleiding moeten naar het oordeel van de CEA enkele essentiële voorwaarden vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn achtereenvolgens: • o kwalificatie-eisen (geformuleerd als eindtermen); • o een curriculum (structuur en inhoud van de opleiding); ... BWBR0033424
1.4. Definitie en reikwijdte van eindtermen, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     4. Definitie en reikwijdte van eindtermen 1.4. Definitie en reikwijdte van eindtermen In het onderwijs zijn eindtermen de operationalisatie van de kwalificatie-eisen, waaraan voldaan moet zijn om het diploma, waar een voltooide opleiding recht op geeft, te verwerven. Zij omvatten een concrete beschrijving van de kenmerken van het ‘eindproduct’ van een opleiding. Eindtermen geven antwoord op de vraag wat een persoon die de opleiding... BWBR0033424
1.5. Functies van de eindtermen, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     5. Functies van de eindtermen 1.5. Functies van de eindtermen De eindtermen voor de accountantsopleiding vervullen verschillende functies. Allereerst geven de eindtermen richting en sturing aan de inhoud van de accountantsopleidingen, waardoor de kwaliteit geborgd wordt. De eindtermen vormen tevens de kern van de domeinspecifieke aspecten van het toetsingskader voor de accreditatie van opleidingen door de NVAO en voor het a... BWBR0033424
1.6. Eindtermen en curriculumconstructie, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     6. Eindtermen en curriculumconstructie 1.6. Eindtermen en curriculumconstructie De eindtermen van de accountantsopleiding zoals vastgesteld door de CEA, vormen de basis voor het curriculum van de accountantsopleidingen in Nederland. De eindtermen zijn te kwalificeren als minimumnorm voor de accountantsopleiding. Elke onderwijsinstelling of organisatie die een accountantsopleiding aanbiedt of wil gaan aanbieden, is verantwoor-delijk ... BWBR0033424
1.7. Geldigheid van eindtermen, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     7. Geldigheid van eindtermen 1.7. Geldigheid van eindtermen De hier beschreven eindtermen zijn naar hun aard statisch en daarom kwetsbaar voor onvermijdelijk optredende veranderingen in de beroepspraktijk en/of wet- en regelgeving. Bij de beschrijving van eindtermen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de borging van de actualiteit. Het is echter de verantwoordelijkheid van elke instelling om continu de actualiteit van... BWBR0033424
1.8. Toezicht op de eindtermen, Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008     8. Toezicht op de eindtermen 1.8. Toezicht op de eindtermen De opleiding tot AA en RA omvat over het algemeen een initieel deel bij een bekostigde of particuliere onderwijsinstelling waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) van toepassing is en een postinitieel deel dat buiten de werkingssfeer van de Whw valt. Studenten moeten om in aanmerking te komen voor inschrijving in een accounta... BWBR0033424
  1, 2, 3, 4, 5   »