9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. minister: de Minister van Economische Zaken; • b. verzoeker: de indiener van een verzoek om kostenvergoeding of diens rechtsopvolger; • c. Tijdelijke regeling: Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 ; • d. kavel A7: een kavel zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Tijdelijke ... BWBR0026206
Artikel 2, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 2 De minister kent desgevraagd een kostenvergoeding toe aan degene die een aanvraag voor een vergunning voor kavel A7, kavel A8 of kavels A7 en A8 heeft gedaan overeenkomstig de Tijdelijke regeling , tenzij deze aanvraag voor het tijdstip waarop de Tijdelijke regeling is ingetrokken is afgewezen op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder f, van de Telecommunicatiewet of ... BWBR0026206
Artikel 3, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 3 • 1. Kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien het directe kosten betreffen die de verzoeker noodzakelijkerwijs voor het tijdstip van intrekking van de Tijdelijke regeling heeft gemaakt en betaald om een aanvraag voor een vergunning voor kavel A7, kavel A8 of kavels A7 en A8 te doen, voor zover deze kosten redelijk zijn. • 2. Kosten als bedoeld in h... BWBR0026206
Artikel 4, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 4 • 1. Een verzoek om kostenvergoeding wordt schriftelijk gedaan, is gericht aan de minister en wordt ingediend bij Agentschap Telecom, Postbus 450, 9700 AL Groningen op een zodanig tijdstip dat het uiterlijk op 1¬†oktober 2009 wordt ontvangen door Agentschap Telecom. • 2. Een verzoek dat na 1 oktober 2009 wordt ontvangen door Agentschap Telecom wordt niet in behandeling ... BWBR0026206
Artikel 5, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 5 De minister bevestigt de ontvangst van het verzoek om kostenvergoeding binnen twee weken na ontvangst. BWBR0026206
Artikel 6, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 6 De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op een verzoek en deelt deze beslissing schriftelijk aan verzoeker mede. BWBR0026206
Artikel 7, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 7 Betaling van de toegekende kostenvergoeding zal geschieden binnen vier weken na de beslissing op het verzoek. BWBR0026206
Artikel 8, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 8 Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. BWBR0026206
Artikel 9, Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8     Artikel 9 Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8. BWBR0026206