5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008     Artikel 1 De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. BWBR0024145
Artikel 2, Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008     Artikel 2 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de wet: de Mediawet ; • b. het besluit: het Mediabesluit ; • c. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media; • d. ontheffing: ontheffing op grond van artikel 71m, derde lid, van de Mediawet van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet ; • e. omroepinstelling: een co... BWBR0024145
Artikel 3, Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008     Artikel 3 • 1. Een omroepinstelling kan een verzoek tot ontheffing van artikel 71m, eerste lid, van de Mediawet indienen met betrekking tot de vermelding of vertoning van een naam of merk in de zendernaam. • 2. De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden, waaronder het redactie- of programmastatuut, ter... BWBR0024145
Artikel 4, Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008     Artikel 4 • 1. Van een bijzonder geval in de zin van artikel 71m, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien de eigen (handels)naam of eigen merk van de omroepinstelling in de zendernaam wordt vermeld of getoond. • 2. Aan de te verlenen ontheffing worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld: • a. de omroepinstelling opereert op basis ... BWBR0024145
Artikel 5, Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008     Artikel 5 • 1. De regeling Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2007 wordt ingetrokken. • 2. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl). • 3. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. • 4. Deze regeling wordt aangehaal... BWBR0024145