4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder: • a. de emissieautoriteit: de emissieautoriteit, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer ; • b. EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten: Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13¬†oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in bro... BWBR0033014
Artikel 2, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 2 • 1. Ten aanzien van een vliegtuigexploitant waarop afdeling 16.2.2 van de wet van toepassing is, legt het bestuur van de emissieautoriteit geen last onder dwangsom of bestuurlijke boete op grond van artikel 18.6a onderscheidenlijk artikel 18.16a, eerste en tweede lid, van de wet op wegens overtreding van de artikelen 16.39c , 16.39e en 16.39f onderschei... BWBR0033014
Artikel 3, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 3 Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. BWBR0033014
Artikel 4, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 4 Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart. BWBR0033014