94 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1.1. Begripsbepalingen, Regeling tarieven scheepvaart 2005     1. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen • 1. In deze paragraaf zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978 van toepassing. • 2. In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder: • a. meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven; • b. her... BWBR0017739
Artikel 1.1a. omhangbepaling, Regeling tarieven scheepvaart 2005     1a. omhangbepaling Artikel 1.1a. omhangbepaling Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 34 van de Wet bestrijding maritieme ongevallen . BWBR0017739
Artikel 1.2. metingen, Regeling tarieven scheepvaart 2005     2. metingen Artikel 1.2. metingen • 1. Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd, van € 1.450. • 2. In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarie... BWBR0017739
Artikel 1.5. Tarief afgifte meetbrief, Regeling tarieven scheepvaart 2005     5. Tarief afgifte meetbrief Artikel 1.5. Tarief afgifte meetbrief • 1. Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 157 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van € 157. • 2. Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldi... BWBR0017739
Artikel 1.7, Regeling tarieven scheepvaart 2005     7 Artikel 1.7 Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief buiten toedoen van de Minister van Infrastructuur en Milieu of de daartoe door hem aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, niet leiden tot afgifte van het desbetreffende document is een tarief verschuldigd van € 115 per manuur, indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd. BWBR0017739
Artikel 1.8. Tarief overige werkzaamheden, Regeling tarieven scheepvaart 2005     8. Tarief overige werkzaamheden Artikel 1.8. Tarief overige werkzaamheden Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Binnenvaartwet , en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 115 per manuur. BWBR0017739
Artikel 1.9. Begripsbepalingen, Regeling tarieven scheepvaart 2005     9. Begripsbepalingen Artikel 1.9. Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: • a. certificaat van onderzoek: certificaat, bedoeld in artikel 9 van de Binnenvaartwet en in artikel 1.03 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 ; • b. certificaat van goedkeuring: certificaat, bedoeld in bijlage 1, B1, Rn. 10.282 en bijlage 1, B2, Rn. 210.282, van de Regeling ver... BWBR0017739
Artikel 1.10. Tarief afgifte of wijziging certificaat, verklaring of ontheffing, Regeling tarieven scheepvaart 2005     10. Tarief afgifte of wijziging certificaat, verklaring of ontheffing Artikel 1.10. Tarief afgifte of wijziging certificaat, verklaring of ontheffing • 1. Voor de afgifte of wijziging van in deze paragraaf genoemde certificaten of verklaringen is een tarief verschuldigd van € 102. • 2. Voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 13, tweede lid , en 22, vijfde lid, van de Binnenvaartwet , waarbij geen inspectie plaatsvind... BWBR0017739
Artikel 1.11. Tarief afgifte duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift, Regeling tarieven scheepvaart 2005     11. Tarief afgifte duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift Artikel 1.11. Tarief afgifte duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van € 121. BWBR0017739
Artikel 1.12, Regeling tarieven scheepvaart 2005     12 Artikel 1.12 Aan degene die ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Binnenvaartwet is aangewezen het onderzoek ten behoeve van de certificering van binnenschepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Binnenvaartwet , te verrichten, is een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hijzelf de hoogte en de wijze van betalen vaststelt. BWBR0017739
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »