8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 1 • 1. Als deskundigen bedoeld in artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangewezen de artsen en psychologen die verbonden zijn aan: • – het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam, • – het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, en • – het Ge... BWBR0035235
Artikel 2, Besluit aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 2 De Wet van 18 december 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Stb. 2014, 1) en dit besluit treden in werking met ingang van 1 juli 2014. BWBR0035235
Artikel 3, Besluit aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing deskundigen transgenders. BWBR0035235
Artikel 1, Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 1 Aan de directeur van het CIBG worden mandaat, volmacht en machtiging verleend voor: • a. het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de aanwijzing van artsen en psychologen die deskundigheid hebben om de verklaring transgenders, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit aanwijzing deskundigen transgenders , af te geven; &... BWBR0035373
Artikel 2, Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 2 • 1. De directeur van het CIBG kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de hoofden van de afdelingen binnen het CIBG. • 2. Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Jur... BWBR0035373
Artikel 3, Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 3 Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit luidt de ondertekening: De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris. BWBR0035373
Artikel 4, Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014. BWBR0035373
Artikel 5, Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders. BWBR0035373