27 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling betreffen de handelingen van de gerechtsdeurwaarder die worden verricht ter zake van de invordering van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en administratieve sancties, bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, geen ambtshandelingen als bedoeld in het Besluit tarieven gerechtsdeurwa... BWBR0012653
Artikel 2, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 2 Onverminderd artikel 3 bedragen de kosten van de in artikel 1 genoemde niet-ambtshandelingen voor: • a. administratieve boetes als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994: f 99,78 • b. geldboetevonnissen: f 177,19 • c. schadevergoedingsmaatregelen: f 320,28 • d. ontnemingsmaatregel f 320,28 • e.... BWBR0012653
Artikel 3, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 3 Indien de uitvoering van een niet-ambtshandeling terzake van de invordering van ontnemingsmaatregelen langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd, worden de kosten verhoogd met f 45,27 voor elk kwartier dat die uitvoering langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd. BWBR0012653
Artikel 4, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012653
Artikel 1, Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften ; • b. administratieve sanctie: de administratieve sanctie, bedoeld in artikel 1 van de wet ; • c. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; • d. bevoegde ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 2 van d... BWBR0006847
Artikel 2, Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994     Artikel 2 • 1. Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet zijn belast: • a. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, aanhef en onder b, van het Wetboek van Strafvordering ; • b. de ambtenaren die een basisopleiding volgen aan een onderwijsinstelling, ressorterend onder het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politi... BWBR0006847
Artikel 3, Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994     Artikel 3 • 1. De hoofdofficier van justitie kan bepalen dat naar zijn oordeel de taakvervulling van een bevoegde ambtenaar vordert dat tot nader bericht die ambtenaar geen gebruik zal maken van de verleende bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie. Alvorens de beschikking, bedoeld in de eerste volzin, te geven, hoort de hoofdofficier van justitie de betrokken korps... BWBR0006847
Artikel 4, Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994     Artikel 4 • 1. De betaling van de administratieve sanctie en de daarop gevallen verhogingen en kosten geschiedt door storting of overschrijving op een daartoe bestemde bankrekening van het Centraal Justitieel Incassobureau. • 2. Het openbaar ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau of de betrokken korpschef kan bepalen dat de betaling kan geschieden op een door de bevoeg... BWBR0006847
Artikel 5, Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994     Artikel 5 • 1. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft tot taak het openbaar ministerie te ondersteunen bij zijn taak met betrekking tot de inning van de administratieve sancties en de daarop gevallen verhogingen en kosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid , van de wet. • 2. Het Centraal Justitieel Incassobureau verricht de werkzaamheden die Onze Minister of het openbaar ... BWBR0006847
Artikel 6, Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994     Artikel 6 • 1. In het belang van een juist gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie wordt er op toegezien, dat in de gevallen, bedoeld in artikel 4, tweede lid , onverwijld een betalingsbewijs wordt uitgereikt dat door de ambtenaar aan wie de administratieve sanctie wordt voldaan, is gedagtekend en ondertekend. • 2. De bevoegde ambtenaar en d... BWBR0006847
  1, 2, 3   »