16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Begrippen, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Begrippen Artikel 1. Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Avt: het Adviescollege Verloftoetsing tbs; • b. voorzitter: de voorzitter van het Avt; • c. DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen, bedoeld in artikel 29 van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 ; • d. Minister: de Minister van Justitie. BWBR0022548
Artikel 2. Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing tbs, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing tbs Artikel 2. Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing tbs • 1. Het Avt heeft een voorzitter en bestaat uit diverse disciplines: • – tenminste negen forensisch psychiaters en psychologen, • – ten minste drie juristen en • – tenminste één wetenschappelijk adviseur op het gebied van risicotaxatie. • 2. De benoeming van de forensische psychiaters en psych... BWBR0022548
Artikel 3. Ontslag, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Ontslag Artikel 3. Ontslag • 1. De leden van het Avt worden op eigen verzoek door de Minister ontslagen. • 2. De leden kunnen tevens ontslagen worden door de Minister wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. BWBR0022548
Artikel 4. Taak, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Taak Artikel 4. Taak • 1. Het Avt heeft tot taak: het inhoudelijk beoordelen van alle verlofaanvragen inzake ter beschikking gestelden of anderszins verpleegden die in inrichtingen waar tbs met verpleging ten uitvoer wordt gelegd verblijven en daarover gemotiveerd advies uitbrengen aan de Minister. • 2. De procedurele toetsing van de verlofaanvragen bedoeld in het eerste lid, vindt pl... BWBR0022548
Artikel 5. Bevoegdheden, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Bevoegdheden Artikel 5. Bevoegdheden • 1. Het Avt is bevoegd tot inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden die voor de vervulling van haar taak van belang zijn en heeft te allen tijde toegang tot alle locaties waar tbs met verpleging ten uitvoer worden gelegd. • 2. Het Avt maakt van haar bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig is. BWBR0022548
Artikel 6. Ondersteuning, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Ondersteuning Artikel 6. Ondersteuning • 1. Het Avt heeft een secretaris, tevens hoofd van het bureau. • 2. De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan het Avt. • 3. Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd. • 4. De secretaris en andere medewerkers van het bureau zijn geen lid van het Avt. • 5. Na overleg met de voo... BWBR0022548
Artikel 7. Advisering, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Advisering Artikel 7. Advisering • 1. Indien het Avt adviseert geen verlof te verlenen, beslist de Minister dienovereenkomstig. • 2. Indien het Avt adviseert verlof te verlenen, kan de Minister gemotiveerd een andere beslissing nemen. BWBR0022548
Artikel 8. Jaarplan, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Jaarplan Artikel 8. Jaarplan De voorzitter biedt elk jaar voor 15 november aan de Minister het jaarplan voor het komende jaar ter vaststelling aan. BWBR0022548
Artikel 9. Reglement voor de werkwijze, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Reglement voor de werkwijze Artikel 9. Reglement voor de werkwijze • 1. Het Avt stelt met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van haar taken een reglement vast, waarbij wordt aangesloten bij het Verloftoetsingskader (Staatscourant nr. 123, 29 juni 2007). • 2. Dit reglement en elke wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de Minister en wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van ... BWBR0022548
Artikel 10. Bijstand deskundigen, Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs     Bijstand deskundigen Artikel 10. Bijstand deskundigen Het Avt kan zich op onderdelen van haar taak doen bijstaan door personen van wie de deskundige inbreng van belang kan zijn in verband met de zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming van haar adviezen. BWBR0022548
  1, 2   »