43 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 1 De aanvraag voor het veiligheidscertificaat bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden: • a. een overzicht van algemene bedrijfsgegevens; • b. een kopie van de bedrijfsvergunning dan wel van de aanvraag daarvan; • c. een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten waarvoor een veiligheidscertificaat wordt gevraagd; • d. de gewenste datum van ingang va... BWBR0017713
Artikel 1a, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 1a Een wijziging van bijlage IV van richtlijn 2004/49/EG gaat voor de toepassing van artikel 1 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. BWBR0017713
Artikel 2, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 2 • 1. Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in de vaststelling van een beleid ten aanzien van de spoorwegveiligheid waaruit blijkt dat: • a. de spoorwegonderneming voortdurend streeft naar vermindering en beheersing van de veiligheidsrisico’s die aan de bedrijfsvoering zijn verbonden; • b. de spoorwegonderneming voortdurend voorziet in voldoende middelen om het ... BWBR0017713
Artikel 3, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 3 • 1. Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in: • a. de registraties van ongevallen, incidenten, interne beoordelingen van de werking van het veiligheidsbeheersysteem en non-conformiteiten, alsmede van de wijze waarop en wanneer corrigerende maatregelen zijn vastgesteld en geïmplementeerd; • b. een inventarisatie van de wettelijke regelingen en voorschriften die ... BWBR0017713
Artikel 4, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 4 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in een gedocumenteerde beschrijving van: • a. alle relevante procedures met betrekking tot de spoorwegveiligheid; • b. een deugdelijk systeem voor het bijwerken van de gedocumenteerde beschrijving en het zorgdragen dat alle daartoe behorende handboeken, instructies en procedures voortdurend aan de laatste stand zijn aangepast; &bull... BWBR0017713
Artikel 5, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 5 • 1. Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor het vaststellen van de opleidingsbehoefte van het personeel dat werkzaam is in veiligheidsfuncties en andere functies die van invloed zijn op de veilige bedrijfsvoering en voorziet in registraties op basis waarvan kan worden aangetoond dat in de opleidingsbehoefte is voorzien en dat wordt voorzien in handhaving van ... BWBR0017713
Artikel 6, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 6 • 1. Het veiligheidsbeheersysteem beschrijft hoe wordt voldaan aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de toelating en het gebruik van spoorvoertuigen. • 2. Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor onderhoud en instandhouding van spoorvoertuigen en technische installaties die onder de controle van de spoorwegonderneming vallen. • 3. Het vei... BWBR0017713
Artikel 7, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 7 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures met betrekking tot door derden aan de spoorwegonderneming geleverde diensten en goederen die verband houden met spoorwegveiligheid. BWBR0017713
Artikel 8, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 8 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor communicatie binnen de spoorwegonderneming met betrekking tot de spoorwegveiligheid ten aanzien van onder meer: • a. de rapportage van incidenten en non-conformiteiten en van maatregelen ter correctie daarvan; • b. de berichtgeving over permanente en tijdelijke wijzigingen in de bedrijfsvoering aan relevante person... BWBR0017713
Artikel 9, Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen     Artikel 9 • 1. Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in voor de aard en omvang van de spoorwegonderneming passende procedures en plannen voor het optreden bij calamiteiten. • 2. De calamiteitenplanning van de spoorwegonderneming is afgestemd op die van de beheerder. • 3. De spoorwegonderneming oefent in overleg en samenwerking met alle betrokken partijen regelmatig het opt... BWBR0017713
  1, 2, 3, 4, 5   »