8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: "Onze Minister": Onze Minister van Justitie; "de ministerieele toestemming": de toestemming van Onzen Minister, ingevolge artikel 30a der Auteurswet vereischt voor het als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake muziekauteursrecht. BWBR0001954
Artikel 2, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 2 • 1. De ministerieele toestemming kan worden verleend voor bepaalden tijd of voor onbepaalden tijd. • 2. De voor bepaalden tijd verleende toestemming verliest hare kracht van rechtswege na afloop van den bepaalden tijd, behoudens de mogelijkheid van eerdere intrekking, indien Onze Minister oordeelt, dat degeen, wien de toestemming is verleend, niet meer voldoenden waarb... BWBR0001954
Artikel 3, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 3 • 1. Degeen, wien de ministerieele toestemming voor bepaalden tijd is verleend, kan geen overeenkomsten betreffende de uitvoering in het openbaar van muziekwerken sluiten, welke zouden voortduren na dien bepaalden tijd. • 2. Degeen, wien de ministerieele toestemming is verleend, hetzij voor bepaalden tijd, hetzij voor onbepaalden tijd, bedingt in de te sluiten overeenko... BWBR0001954
Artikel 4, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 4 • 1. De ministerieele toestemming kan worden verleend algemeen of beperkt, bijvoorbeeld voor bepaalde werken of voor bepaalde streken. • 2. Degeen, wien de ministerieele toestemming beperkt is verleend, kan overeenkomsten betreffende de uitvoering van muziekwerken in het openbaar slechts sluiten indien en voor zoover zich dit verdraagt met de gestelde beperking. BWBR0001954
Artikel 5, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 5 De ministerieele toestemming wordt nimmer verleend, indien de verzoeker niet voldoenden waarborg biedt voor de nakoming van de bepalingen van dit besluit en voor eene behoorlijke uitoefening van zijn bedrijf. BWBR0001954
Artikel 6, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 6 De ministeriële toestemming wordt bij voorkeur verleend voor onbepaalden tijd en algemeen aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, welke door organisaties van componisten en muziekuitgevers is gesticht, in verbinding staat met buitenlandse gelijksoortige rechtspersonen en niet het oogmerk heeft winst te maken. BWBR0001954
Artikel 7, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 7 Degeen, wien de ministerieele toestemming is verleend, zal bij de uitoefening van zijn bedrijf noch direct noch zijdelings de auteurs van de eene nationaliteit bevoorrechten boven die van eene andere, hetzij door te bevorderen, dat van de werken, waarvoor hij bemiddeling kan verleenen, die van auteurs van de eene nationaliteit meer worden uitgevoerd dan die van auteurs van eene andere... BWBR0001954
Artikel 21, Besluit bemiddeling muziekauteursrecht     Artikel 21 Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de wet van 11 Februari 1932, Staatsblad n°. 45, tot wijziging van de Auteurswet 1912 . BWBR0001954